نویسنده = محمدعلی اسدی نسب
نظام توحیدی قرآن، نافی جاودانگی عذاب مجرمان

دوره 19، شماره 74، بهمن 1393، صفحه 147-174

محمدعلی اسدی نسب


نقد و بررسی کتاب نقد الخطاب الدینی

دوره 17، شماره 65، آبان 1391، صفحه 171-198

محمدعلی اسدی نسب


مبانی تفسیری شیعه و معتزله

دوره 15، شماره 57، آبان 1389، صفحه 31-46

محمدعلی اسدی نسب


مبانی برخورد قرآن با فرهنگ زمانه

دوره 13، شماره 47، اردیبهشت 1387، صفحه 147-168

محمدعلی اسدی نسب