نویسنده = جهانگیر مسعودی
مقایسه تطبیقی «انسان گرایی» در اندیشه اسلامی و غربی

دوره 18، شماره 70، بهمن 1392، صفحه 31-62

خدیجه هاشمی؛ جهانگیر مسعودی


بازخوانی نظریه فطرت دینی در رویکرد معناگرایی ویکتور فرانکل

دوره 17، شماره 63، اردیبهشت 1391، صفحه 137-158

جهانگیر مسعودی؛ خدیجه هاشمی*