تحلیل مفهومی سبک زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

رواج ترکیبِ «سبک زندگی» در محاورات و مکتوبات فارسی، اهل نظر را به یافتن معادل مفهومی بومی برای آن واداشته است؛ توفیق در این جستجو، منوط به این است که شرایط پیدایش و ترجیحات کاربردی این ترکیب در فرهنگ زادگاه، مورد توجه جویندگان قرار بگیرد. در غیر این صورت به خاطر بستر خاص پیدایش، مفهوم ویژه و خصوصیت حوزة کاربرد نمی‌توان مفهوم معادلی در فرهنگ ایرانی ـ  اسلامی برای آن یافت و در این صورت، ظرفیت دلالت بر مفاهیم بومی ما را نیز نخواهد داشت؛ به همین دلیل نقل آن به فرهنگ اسلامی ـ همانند مفاهیم مشابه ـ موجب التقاط یا خودباختگی می‌شود. این نوشته عهده‌دار اثبات این نظریه از راه تحلیل مفهوم سبک زندگی است. برای این هدف، پس از اشاره به تاریخ پیدایش سبک زندگی در دو حوزة روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، تعاریف گوناگون آن در جامعه‌شناسی نقل و پس از تحلیل آنها، تعریف جامعی از سبک زندگی ارائه شده است. برای این تحلیل  از سه عامل، یعنی «اجزای تعاریف»، «مفاهیم مندرج در تعاریف» و «مؤلفه‌های عینی سبک زندگی» در آنها بهره برده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Analysis of lifestyle

نویسنده [English]

  • mohammadreza jabbaran
f
چکیده [English]

The prevalence of the phrase "lifestyle" in Persian conversations and writings encourages the thinkers to find a conceptual equivalent; success in this way depends on considering the emergence circumstances and functional preferences of this phrase in its original culture. Otherwise, it is not possible to find a conceptual equivalent in the Islamic Iranian culture due to the emergence distinct context, special concept, and particular function scope; thus, it does not bear the capacity of significance on our native concepts. Hence, transferring this phrase, as well as the similar concepts, into the Islamic culture causes eclecticism and loosing self-identity. This article is to prove this theory with the analysis of the concept of lifestyle. For this purpose, referring to the history of emerging lifestyle in two fields of psychology and sociology, I present different definitions of lifestyle in sociology; and after the analysis, I suggest a comprehensive definition for lifestyle. For the analysis, I used three factors including the parts of definition, concepts involved in definitions and the objective components of lifestyle. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: lifestyle
  • conceptual analysis
  • components of lifestyle
  • consumption
  • tradition