پیکره‌بندی موضوعات، عناوین و حوزه‌های معرفتی هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

در مباحث معرفتی، تبویب و شاخه‌بندی علوم، بحث بسیار مهم و کارسازی است؛ تبویبی که نخستین ‌بار با تقسیم علم به علوم نظری و عملی آغاز شد و در سیر تطور و تحول معانی و علوم، تقسیمات گسترده‌تری را نیز پذیرا شد. جهان هنر نیز به دور و بی‌بهره از این تبویب و تدوین نبود. تبویبی که همچون علوم دیگر با ارسطو آغاز شد؛ زیرا او افزون بر وجه نظر و عمل، وجه دیگری نیز برای انسان قائل شد: وجه ابداع. فن‌الشعر یا بوطیقای او محصول چنین تبویبی بود. برای ارائۀ پیکره‌بندی مباحث نظری می‌توان سه ساحت را از یکدیگر متمایز کرد: مباحث مربوط به فلسفۀ هنر و زیبایی‌شناسی؛ ساحت درک، نقد و شناخت آثار هنری؛ حوزۀ تاریخ هنر و فلسفۀ تاریخ هنر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Configuration of Art's Subjects, Titles and Cognitive Fields

نویسنده [English]

  • Hasan Bolkhari Ghahi
چکیده [English]

 
An important and key point in scientific discussions is the ramification or division of sciences; this ramification was first started by the division of science into theoretical and practical sciences and found more extensive divisions by the development and change of meaning and science. The world of arts had its portion of division and composition as well. Like other sciences, this division was first started by Aristotle because beside theory and practice, he was the first to consider a third aspect for human: the aspect of innovation. Aristotle's poetics or De Poetica was a result of this division. To present a configuration of the theoretical discussions, three fields should be distinguished: the discussions about the philosophy of arts and aesthetics; the field of understanding and criticizing artworks; and the field of history of art and the philosophy of the history of art. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • philosophy
  • art
  • aesthetics
  • History of Art
  • Artworks
  • Division