«فقهِ هنر» در دو نگاه جامع و تعیّنات موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

مسئلۀ هنر از پدیده‌های مهم در زندگی بشر است که احکام آن  باید در دانش فقه به صورت منضبط استنباط شود. در فقه به دو صورت می‌توان موضوع هنر را به تصویر کشید: گاه با نگاهی جامع و فارغ از تعینات هنری و گاه با نگاه و تمرکز بر موارد خاص. در نگاه جامع، آنچه مهم است، استخراج اصل اولی این پدیده است. بر اساس اَسناد شرعی، حکم اولی آن استحباب است؛ پس از تحلیل و بررسی آن دسته از مصادیق هنر که در فقه مورد اشکال واقع شده، روشن می‌شود جهت اشکال، عناوینی غیر از عنوان هنر است و این عناوین گاه با هنر مقارن  و گاه مفارق با آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"The Jurisprudence of Art" from Two Perspectives: General Perspective and Special Cases

نویسنده [English]

  • Abol-Qasem Alidust
چکیده [English]

 
Art is one of the important events of human's life and should be systematically deduced [from the Islamic tradition]. The subject of art may be investigated in jurisprudence [the Islamic law] in two ways: with a general view and disregarding art works, or focusing on special cases.
It is important, in the general view, to deduce the first and main principle [of Islam] in this regard. According to religious texts, art is recommended [but not necessary]. An investigation of the art work cases forbidden or disliked in jurisprudence it becomes clear that the problem arises from a title other than art itself; and this title sometimes coincides with art and sometimes does not [and in the cases which does not coincide there is no dislike or forbidding. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence
  • art
  • Artistic works
  • Sculpture
  • Drawing
  • Poem