زیبایی‌شناسی و هنر در افلاطون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

مدون‌ترین اندیشه‌های دورۀ باستان دربارۀ زیبایی‌شناسی در آثار افلاطون دیده می‌شود. زیبایی و هنر از نظر او، ارکان اصلی تربیت‌اند. افلاطون در موضوع زیبایی به دنبال خاستگاه عینی زیبایی است؛ چیزی که همۀ زیبایی‌ها از آن برخوردارند. به باور او، بیان ماهیت زیبایی دشوار است و موفقیت در این زمینه، امکان فهم زیبایی آفریده‌های انسانی راآسان خواهد کرد. او در تحلیل و بیان حقیقت زیبایی، آن را تناسب و هارمونی، انطباق با فرهنگ یونان، سودمندی و لذت نمی‌داند؛ بلکه زیبایی را امری فراحسی و عینی می‌داند که نهایت سیر سالکان و زیبایی‌ها به آن می‌انجامد و چنین زیبایی سرمدی، مطلق و فی‌نفسه و همان ایده و منشأ زیبایی است که به عالم مثل تعلق دارد و اشیای زیبا به اندازۀ بهره‌مندیشان از آن، زیبا هستند. او در تحلیل زیبایی به عشق نیز توجه دارد و در مقولۀ هنر نیز هنرها را تقلید از روگرفت می‌داند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theosophy and Art in plato

نویسنده [English]

  • Abol-Hasan Qaffari
چکیده [English]

Among the ancient theories about aesthetics, the most classified theory is seen in Plato's works. He believes beauty and art are the basis of education. He looks for the real origin of art in this subject, i.e. what all beauties benefit from it. He believes it is difficult to explain the essence of beauty; and if this is done, it will be easy to understand the beauty of human creatures. Analyzing and explaining the reality of beauty, he does not believe it is conformity or harmony, correspondence with the culture of Greece, beneficial or pleasure, rather he believes beauty is an extrasensory and real matter which is the end of the mystical path and all beauties. This eternal beauty is absolute and by-itself and is the idea and origin of beauty, belonging to the world of ideas [or world of symbols]; and depending on how much beautiful things have a share of it, they are beautiful. He also considers love in analyzing beauty; and he believes art is an imitation of imitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauty
  • art
  • Plato
  • Benefit
  • Accordance
  • Idea
  • Imitation