تبیین جایگاه «فطرت» در خداشناسی دکارت و نسبت آن با برهان فطرت در اندیشه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفه و کلام دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از جریان‏های مهم عصر رنسانس، شکاکیت معرفتی حاصل از پیشرفتهای علمی- تجربی و ظهور آرای متعارض در حوزۀ الهیات و به تبع آن، تزلزل خداشناسی بود. دکارت نخستین متفکری است که در پاسخ به این شکاکیت، با امید به کشف حقیقت، حوزۀ فلسفی نوی گشود و اهتمام خود را از میان انبوه مسائل فلسفی، به مسئله خدا و نفس معطوف داشته است. دراین حوزه، مسئله فطرت و خداشناسی فطری، به جهت اشتراک و انطباق با آموزه‏های دینی، از اهمیتی خاص برخوردار و درخور پژوهش است. برهان فطرت در آثار دکارت، با عنوان برهان «علامت تجاری» مطرح شده که بر مبنای وجود مفهوم فطری «کمال مطلق»- خدا- در ذهن انسان استوار است. مقالۀ حاضر سعی دارد ضمن بررسی معنای فطرت و تصورات فطری، به تبیین جایگاه فطرت در خداشناسی دکارت و بررسی نسبت استدلال فطری وی با برهان مشهور فطرت در اندیشه اسلامی بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the position of “innate” in Descartes's theology And its relationship with innate proof in Islamic thought

نویسنده [English]

  • mahdi ganjvar
چکیده [English]

Abstract         
One of the most important currents of Renaissance was epistemological skepticism arising from the scientific- experimental progress and the emergence of conflicting opinions in the field of theology and consequently skepticism of theism. Certainly, Descartes is the first thinker hoping to discover the truth, has presented a new philosophical field in response to this skepticism and though the midst of philosophical issues, he has paid his most attention to the issue of God and the soul.
In this area, the “innate” and “innate theology” (inherent God-Knowing), because, conformity to religious teachings, are specifically important and worthy of research. The proof of nature in the works of Descartes has been proposed as proof of "Trade Mark", based on the concept of "absolute perfection" – God- in the human mind. This article tries to examine the meaning of innate and innate concepts, Explain the position of “innate” in Descartes's theology and pay to its relationship with the famous argument of innate in Islamic thought..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Descartes
  • Innate
  • God
  • Absolute perfection
  • Islamic Thought