مبانی الهیات وجودگرا در تفکر مک‌کواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

نوشتار حاضر در صدد تبیین مبانی الهیاتِ جان مک‌کواری متأله معاصر مسیحی و سنجش و ارزیابی دیدگاه‌های وی در این عرصه است. مهم‌ترین مبانی الهیات او عبارت‏اند از: تعریف الهیات، عوامل سازندة الهیات، نسبت الهیات و فلسفه، اقسام الهیات و روش الهیات. او می‌کوشد تعریفی جامع با رویکردی وجودی از الهیات به دست دهد. عوامل سازندة الهیات او عبارت‏اند از: تجربه، وحی یا انکشاف، کتاب مقدس، سنّت، فرهنگ و عقل. وی در تبیین نسبت الهیات و فلسفه، تأثیر فلسفة وجودیِ مارتین هایدگر و پدیدارشناسیِ ادموند هوسرل بر الهیات را مورد تأکید قرار می‌دهد. او همچنین الهیات نظام‌‌مند را به الهیات فلسفی، نمادین و کاربردی تقسیم و جایگاه سبک‌های مختلف الهیات را تعیین می‌کند. روش الهیات وی نیز ترکیبی از روش‌های توصیف، تفسیر و کاربرد است. مک‌کواری در این مسیر به‏خوبی می‌کوشد زبان الهیات را واضح و منسجم و برای انسان معاصر غربی فهم‌پذیرتر سازد و تفسیری جدید از برخی آموزه‌های مسیحیت به دست دهد و از این حیث کار وی دارای نقاط قوّتی است؛ لیکن نقدهایی نیز بر برخی از دیدگاه‌های او وارد است: اینکه تجربه- به‏ویژه تجربة دینی از امر قدسی- را یک عامل سازندة الهیات می‌داند؛ اینکه وحی را وجه یا جنبه‌‌ای از تجربة دینی می‌داند؛ اینکه به کارکرد نظریِ عقل در ایجاد الهیات با دیده تردید و گاه انکار می‌نگرد و اینکه روش توصیفِ پدیدارشناختی را یقینی‌تر از استدلال عقلی معرفی می‌کند. در نوشتار حاضر به این نقدها نیز پرداخته خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of Existentialist theology in Macquarrie's thinking

نویسنده [English]

  • mahdi abbas zadeh
چکیده [English]

Abstract
This article want to explain and examine Principles of theology of John Macquarrie, Christian contemporary theologian.  The most important principle of his theology consist of: definition of theology, the creative elements of theology, relation between theology and philosophy, kinds of theology and method of theology. He attempts to offer comprehensive definition with existential approach of theology. His creative elements of theology consist of: experience, revelation or disclosure, the Bible, tradition, culture and reason. He emphasis on influence of Martin Heidegger's existential philosophy and Husserl's Phenomenology on theology in order to relation between theology and philosophy. He also divide systematic theology to philosophy, symbolic and applied theology and determined the position of different styles of theology. His method of theology is composed of method of description, interpretation and application. On this path, Macquarrie properly attempts to make clear and coherent the language of theology and make comprehensible it for  contemporary Western human, and offers new interpretation of some Christian theories. For this reason  his activity has strength points but some of his positions are critical similar to experience (religious experience of holy thing in particular) is the element of maker of theology, revelation is aspect or mode of religious experience, hesitate about the theoretical function of reason in formation of theology and sometime rejects it, the method of phenomenological perception is very certain in comparison to rational proof. On this article pay attention to these critiques.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macquarrie
  • Religious experience
  • Holy thing
  • Revelation
  • faith
  • Reason