تجلی متنی خدا در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

به تصریح روایات، خدا در قرآن تجلی یافته است. این تجلی می‌تواند به دو صورت متنی و روحانی باشد. تجلی روحانی در ابعاد گوناگون، به مقاله‌هایی دیگر با محوریت «اعجاز تأثیری» موکول است و این مقال، تنها تجلی متنی را دنبال می‌کند. تجلی خدا در متن با نشانه‌هایی در آن همراه است که از طریق شناخت نشانه‌ها می‌توان بدان راه جست. برخی این فرایند را انتساب متن به خدا و به‌اختصار «نظریۀ انتساب» نام نهاده‌اند.نظریه‌پرداز مورد بحث در این مقال، اعجاز قرآن را به نشانه‌های متنی خدا مربوط دانسته و در مسیر تبیین و تثبیت دیدگاه خویش شبهه‌هایی بر نظریۀ مشهور که اعجاز قرآن را به فرابشری** بودن متن قرآن از جهت بیان و محتوا نسبت می‌دهد، وارد کرده و نظریۀ خویش را تنها راه پاسخگویی به آنها دانسته است؛ ازاین‌رو نگارنده در این مقاله ـ ضمن واکاوی این نظریه بر اساس نوشته‌های نظریه‌پرداز ـ اشکالات آن را آشکار کرده و به شبهه‌های وی پاسخ داده است. درضمن نگارنده کوشیده صورتی از نظریۀ یاد‌شده ـ یا تجلی متنی خدا در قرآن ـ را که درست و حقیقت می‌داند، با تبیین مناسب‌تری ارائه کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

God's Manifestation in the text of the Holy Qur'an

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad-Hasan Javaheri
چکیده [English]

God has manifested in the Holy Qur'an, as asserted in tradition. This manifestation may be textual or spiritual. The spiritual manifestation is postponed to other articles with the subject of "impressive miracle" and this article will only deal with textual manifestation. God's manifestation in the text has some signs which may be found through understanding these signs.  Some have named this process 'ascription of text to God' shortly called "the theory of ascription".  The mentioned theoretician believes the miracle of Qur'an is related to God's textual signs and explaining and proving his view, poses some criticisms about the common view which relates the miracle of Qur'an to its superhuman** text in terms of its expression and content; he believes his theory is the only solution. Investigating this theory according to the words of the theoretician, the author of this article has revealed some of its problems and has answered his criticisms.  The author has also tried to properly elaborate the form of theory acceptable to himself (the textual manifestation of God in the Holy Qur'an).

کلیدواژه‌ها [English]

  • miracle of Qur'an
  • advanced challenge
  • the theory of ascription
  • semiology
  • psychology of language