نقد و بررسی نفی تأویل در مکتب سلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

تأویل به معنای حمل کلام از معنای ظاهر به معنایی غیر آن مورد پذیرش سلفیان ظاهرگرا نیست و آنان ضمن تأکید بر حجیت ظاهر کتاب و روایات، نفی تأویل را به عنوان روش شناخت متن دین می‌پذیرند. التزام به ظواهر و نفی تأویل نصوص دینی که از نتایج تعطیل عقل از سوی سلفیان است، سبب شده است آنان در باب متون متشابه، دستخوش تحیر شوند و در مواجهه با آن، ضمن پذیرش ظواهر الفاظ و نفی تأویل، قایل به تشبیه و تجسیم در باب ذات، اسما و صفات خداوند شوند. این مقاله می‌کوشد ضمن تبیین تأویل، نفی حجیت آن را از سوی سلفیان نقد و بررسی کرده و به پیامدها و آثار نفی تأویل اشاره نماید.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Criticism and investigation of negation of Esoteric Interpretation in Salafism

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Pouramini
چکیده [English]

Formalist Salafism don't agree to Esoteric Interpretation as attention of  outward meaning to inward meaning. They emphasis on apparent authority of Qur'an and traditions, and accept Esoteric Interpretation as method of cognition of religious text. Commitment to apparent meaning and negation of Esoteric Interpretation of religious text lead them whom are confused about the allegorical text, and when they confront to them, they agree to apparent term and negation of Esoteric Interpretation, and admit assimilating and incarnation on essence, names and attributes of God. This article tries to explain Esoteric Interpretation, and  Criticize and investigate Salafism's negation of authority of esoteric interpretation and indicate outcome and effects of negation of esoteric interpretation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formalist
  • Negation of Esoteric interpretation
  • Qur'an
  • tradition
  • Salafism