نقد نگره تفکیکی در تبیین باور فطری به خدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم .

چکیده

از باور فطری به خدا، تقریرها و تفسیرهای متعددی ارائه شده است. یکی از این تقریرها، تفسیر باور فطری به معرفت قلبی است که نه از سنخ علم حضوری و شهودی است و نه از سنخ علم حصولی؛ بلکه معرفتی است که خداوند در جان و قلب انسان به ودیعه گذاشته شده و صنع او می‏باشد. این تقریر که توسط طرفداران رویکرد تفکیکی ارائه شده است، از لحاظ مبانی، محتوا و روش با ایرادهای مختلفی نظیر تعطیل عقل از شناخت حصولی خداوند، انکار علم حضوری به خدا و نظایر آن مواجه است و درنهایت نمی‌تواند معیاری برای توجیه باور فطری به خدا ارائه دهد. در مقاله حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین و بررسی انتقادی این دیدگاه، به ارائه دیدگاه مختار بپردازد. در تقریر مطلوب، باور فطری به خدا به معنای باور قلبی و از سنخ علم حضوری خواهد بود. در علم‌ حضوری به دلیل اینکه‌ علم‌ عین‌ واقع‌ است‌، خطا در آن راه‌ ندارد و در مقام اثبات و توجیه نیز «خودموجه» می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Criticism of Separation Views on Explaining the Innate Belief of God

نویسندگان [English]

  • r a 1
  • mohammad mohammadzadeh 2
1 دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه باقرالعلوم .
چکیده [English]

There are various descriptions and interpretations of the innate belief of God. One of these descriptions is the interpretation of the innate belief as a cordial knowledge which is neither a kind of immediate knowledge or intuitive knowledge nor a kind of acquired knowledge; it is rather a kind of knowledge entrusted by God in human's heart and soul and is his creation. This account has been presented by the followers of the separation approach and has various defects in terms of its basis, content and method such as: suspension of reason in finding the acquired knowledge of God, denial of the immediate knowledge of God and similar problems; and finally it cannot present a criterion for the justification of the innate belief of God. I have tried to present the correct idea in this regard using a descriptive-analytic method in order to have a critical investigation and explanation of this theory. The innate belief of God, according to the correct account, is a cordial belief and a kind of immediate knowledge. Since immediate knowledge is a kind of knowledge which is identical with outside reality, it has no mistakes and is self-justifiable in its justification and proof.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Nature
  • Innate belief
  • Cordial knowledge
  • Immediate knowledge
  • Justification