برهان تجربه دینی: بررسی موردی، دیدگاه کیث یندل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فلسفه دین پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

کیث یندل (Keith Yandell) از مدافعان تجربه دینی در اثبات وجود خداست. برهان وی مبتنی بر بسط اصل قرینه تجربی و تأکید بر ابطال‌پذیری تجارب دینی است. وی با بسط ایده‌های ایجابی و سلبی در اصل قرینه تجربی به اصلی با چهار شرط می‌رسد که مقدمه اصلی استدلال وی را تشکیل می‌دهد. در این مقاله تلاش شده است برهان تجربه دینی یندل درباره اثبات وجود خدا در دیدگاه توحیدگرایانه با روش توصیفی- تحلیلی واکاوی گردد. در وهله نخست به تعریف و طبقه‌بندی انواع تجربه دینی از دیدگاه وی اشاره می‌شود. پس از آن برهان یندل تبیین شده، بخش پایانی مقاله به بررسی انتقادی دیدگاه وی و بیان نتایج به دست آمده اختصاص می‏یابد. دیدگاه وی از چند نظر با انتقاد مواجه است. یکسان‌انگاری وحی و تجربه دینی، تأکید بر دیدگاه تجربه‌گرایی و نقص ادله وی در قابل اعتمادبودن تجارب دینی از جمله نقدهایی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. درنهایت اگرچه دیدگاه وی حائز نکات مثبتی است، به عنوان برهانی کارآمد موفق به نظر نمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The proof of the religious experience from the point of view of Keith Yandell

نویسندگان [English]

  • hamid amir chaghmaghi 1
  • mohammad mohammadrezai 2
1 دانش آموخته دکتری فلسفه دین پردیس فارابی دانشگاه تهران
2 Professor of Pardis Farabi University of Tehran, the group of philosophy
چکیده [English]

Keith Yandell the advocate of religious experience in proving God's existence. His argument is based on the development of the principle of empirical symmetry and the emphasis on the falsification of religious experiences.Hegets the principle with four conditions, by develops affirmative and negative ideas in the principle of experimental symmetry, which is the main premise to his argument. This paper attempts to study of Yandell's argument of religious experience in proving the existence of God in the monotheistic view point by descriptive-analytical method.In the first place,referred to the definition and classification of a variety of religious experiences from his point of view then, the Yandell's argument is explained, the final part of the article is allocated to criticizes his perspective and expressing the results. His views are criticized. Among the criticisms discussed in this article are:Equivalence of Revelation and religious experience, emphasizing the views of empiricism and its failure to prove the reliable of religious experience.Ultimately, though, his point of view has positive points, but it does not seem successful as an effective argument.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: the Proving God's Existence
  • Argument of Religious Experience
  • Keith Yandell
  • the Principle of Empirical Symmetry