تجرد نفوس گیاهی و حیوانی در حکمت اسلامی و برایند آن در فلسفه محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

این مقاله با روش تحلیل عقلی در صدد معرفی پارادایم متخذ از حکمت اسلامی درباره فلسفه محیط زیست است. یافته‏های مقاله نشان می‏دهد علاوه بر حیوانات، نباتات نیز از درجات و مراتب تجرد برخوردارند. بر این اساس در فلسفه محیط زیست اسلامی علاوه بر ارزش ذاتی محیط زیست باید از ارزش قدسی و الهی آن سخن گفته، تعامل انسان با نبات و حیوان را از حد تعامل با ابژه مادی به تعامل با موجودی که متعلق نفخه الهی است، ملاحظه کرد. در این نگرش انسان نه به مثابه مالک نبات و حیوان است و نه سلطنت و استیلا از نوع استیلای سوژه بر ابژه دارد، بلکه به مثابه مدیر و حافظ حقوق نبات و حیوان بوده و تصرفات او در نبات و حیوان در محور عقل و شرع تعریف می‏شود. این نوع نگرش به محیط زیست که با حفظ ارزش ذاتی و شرافت وجودی نبات و حیوان اعمال می‏شود در مسیر استکمال انسان تأثیر بسزایی دارد. بر این اساس هر نوع تصرف و دخالت عوامل انسانی در نبات و حیوان که خارج از تدبیر و حکم عقل و شرع انجام شود، با نگاه قدسی به محیط زیست منافات دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The incorporeity of vegetable and animal souls in Islamic philosophy and it's outcome in the philosophy of the environment

نویسنده [English]

  • Abolhasan ghafari
.دانشیار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
چکیده [English]

This article, using rational analysis, wanted to introduce a paradigm of Islamic philosophy on the philosophy of the environment. The findings of the paper show that in addition to animals, Plants also have varying degrees of incorporeity. In this regard, in the philosophy of the Islamic environment, in addition to the inherent value of the environment, It must be said of its holy and divine value as well as human interaction with the animal and the plant, as far as the interaction with the material object is concerned with interaction with the being that belongs to the divine breath. In this attitude, man is not the owner of a plant and animal and neither is the dominance and mastery of subject on object but man is as a director and protector of rights of animal and plant and his possessions in the plant and animal are defined in the axis of wisdom and religion. This kind of attitude to the environment that maintains the inherent value and existential dignity of plant and animal, it has a profound effect on the way of perception of human . Accordingly, any kind of mastery and interference of human factors in the plant and animal being out of the director and order of wisdom and wisdom, it is in conflict with sacred approach to the environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Vegetable Souls
  • Animal Soul
  • Incorporeity
  • Philosophy of Environment
  • Transcendental Wisdom