بررسی تطبیقی امتداد مبانی هستی‌شناختی نظام سرمایه‌داری و اسلامی در شکل‌گیری رفتارهای فردی و ساختارهای اقتصادی جامعه با تأکید بر بیانات رهبری (رویکرد اقتصادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (نویسنده مسئول).

چکیده

پرداختن به موضوع امتداد مبانی هستی‌شناختی اسلامی از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه تمدن نوین اسلامی، باید بر پایه مبانی هستی‌شناختی اسلامی بنا شود. از جهت دوم، تمدن غرب با مبانی هستی‌شناختی متمایز و متباین با مبانی اسلامی، توانسته است مبانی خود را در رفتارهای فردی و ساختارهای جامعه امتداد دهد. از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، مبانی اسلامی هنوز در رفتارهای فردی و نیز در ساختار اجتماعی ما امتداد پیدا نکرده است. در این پژوهش با روش تحلیل متن چگونگی امتداد مبانی هستی‌شناختی با تأکید بر بیانات ایشان دنبال می‌شود. همچنین این پژوهش در پی بررسی تطبیقی چگونگی امتداد مبانی هستی‌شناختی نظام اقتصادی سرمایه‌داری و اسلامی، با تأکید بر بیانات رهبری است. در این نوشتار منطقی برای امتداد مبانی در نظام اقتصادی طراحی می‌شود و این منطق در شکل‌گیری نظام اقتصادی سرمایه‌داری و اسلامی بررسی می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد رفتارها، روابط و ساختار نظام اقتصادی سرمایه‌داری بر اساس همین منطق سامان یافته‌اند و اجرایی‎کردن این منطق در نظام اقتصادی اسلام منجر به رفتارها، روابط و ساختار متفاوتی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study of the extension of the ontological foundations of the Capitalist and Islamic system on shaping individual behaviors and economic structures of society, with emphasis on statements of Leadership (economic approach)

نویسندگان [English]

  • a y 1
  • mojtaba ghafari 2
1 دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2 دانشجوی دکتری اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (نویسنده مسئول).
چکیده [English]

Addressing the issue of extending of Islamic ontological foundations is important in both direction: First, modern Islamic civilization should be based on Islamic ontological foundations. Second, the ontological foundations of the West are distinct and contradictory to Islamic foundations and Western civilization has been able to extent its foundations on individual behaviors and structures of society. According to the Supreme Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah Khamenei, Islamic foundations have not yet been extent in individual behaviors and in our social structure. This article follow up ,based on the method of text analysis, how to extend the ontological foundations by emphasizing his statements. Also this paper wanted to compare how to extent the ontological foundations of Capitalist and Islamic economic systems with emphasis on statements by Leadership. In this paper the logic is designed, for extension of foundations on the economic system and this logic is considered in the formation of the economic system of Capitalism and Islam. The results show that the behavior, relations and structure of the Capitalist economic system are based on the same logic and implementing this logic in the system of Islamic economic will lead to different behaviors, relationships and structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Ayatollah Khamenei
  • Extension of foundation
  • Economic Purpose
  • Economic Structure
  • Economic Institute