تحلیل انتقادی دیدگاه ریچارد تیلور در معنای زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

نظریه‎ های معنای زندگی به دو دسته غیرپوچ‏گرا و پوچ‏گرا تقسیم می‏ شوند. دیدگاه غیرپوچ‏گرا به دو دسته معناداربودن و معنادارکردن زندگی تقسیم می‏ شود. دیدگاه معناداربودن زندگی نیز به دو دسته طبیعت ‏گرا و فراطبیعت ‏گرا تقسیم می ‏شود. این مقاله به‏ طورمشخص به دیدگاه تیلور به عنوان نماینده طبیعت‏ گرا- ذهن ‎گرا پرداخته است. طبق نظر تیلور با علوم بشری می‏ توان شرایط لازم برای به‏ دست‎ آوردن یک زندگی معنادار را فراهم کرد. امکانات موجود در این دنیای مادی به ما کمک می ‏کند بتوانیم به زندگی خود معنا دهیم؛ بنابراین نیازی به عالمی فراتر از عالم ماده برای به ‏دست‎آوردن معنای زندگی نیست. وی تحقق زندگی معنادار را در گرو وجود خلاقیت با سه ویژگی علم و آگاهی و آزادی و برنامه کلی برای زندگی می ‏داند. از اشکالات این دیدگاه عدم تحقق این سه شرط به ‏طورکامل به دلیل محدود بودن در دایره طبیعت، نسبیت در معنای زندگی و عدم توجیه مناسب برای زندگی بعد از مرگ و ناتوانی در حل احساس پوچی و تنهایی و از خود بیگانگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Richard Taylor's View on the Meaning of Life

نویسندگان [English]

 • ali asgari yazdi 1
 • Soheila Piroozvand 2
1 .
2 .
چکیده [English]

Theories of the meaning of life are divided into two categories: non-absurd and absurd. The non-absurdist view is divided into two categories: meaningfulness and
make life meaningful. The view that life is meaningful is also divided into naturalistic and super naturalistic. This article specifically addresses Taylor's views as a naturalist-subjectivist representative. According to Taylor, the human science can provide the conditions for a meaningful life. The facilities available in this material world help us to give meaning of our lives. Therefore, there is no need for a world beyond the material world to acquire the meaning of life. He considers the realization of meaningful life to be dependent on creativity with three characteristics: science, awareness, freedom, and a general plan for life.
Some of the faults of this view are: The non-fulfillment of these three conditions completely is due to being limited in the circle of nature,  relativity is the meaning of life and the lack of proper justification for life after death and the inability to resolve feelings of emptiness and solitude and alienation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Naturalist
 • Subjectivist
 • Objectivist
 • the Meaning of Life
 • Taylor
 1. ـــــ؛ «بی‏دلیلی بی‎معنایی»، نقد و نظر؛ ش31-32، 1382، ص77-95.
 2. ـــــ؛ «پرونده دین و معنای زندگی»، کتاب ماه دین؛ ش165، 1390.
 3. ابن‏بابویه (صدوق)، محمد بن علی؛ التوحید؛ قم: جامعه مدرسین، 1398.
 4. ابن‏سینا، حسین؛ رسائل ابن‎سینا؛ قم: نشر بیدار، 1400ق.
 5. استراترن، پل؛ آشنایی با سارتر؛ ترجمه زهرا آرین؛ تهران: نشر مرکز، 1379.
 6. استیس، والتر ترنس؛ «در بی‏معنایی معنا هست»، ترجمه اعظم پویا؛ نقد و نظر؛ ش29-30، 1382.
 7. امینی‏نژاد، علی، آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی؛ قم: موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1387.
 8. براون، کالین؛ فلسفه و ایمان مسیحی؛ ترجمه طاطه وس میکائیلیان؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1375.
 9. پاپکین، ریچاردهنری؛ کلیات فلسفه؛ ترجمه سیدجلال‏الدین مجتبوی؛ تهران: حکمت، 1367.
 10. پاپنهایم، فریتز؛ «عصر جدید، بیگانگی انسان»، ترجمه مجید مددی؛ فرهنگ؛ ش15، 1372.
 11. توماس، هنری؛ بزرگان فلسفه؛ ترجمه فریدون بدره‌ای؛ تهران: نشر علمی و فرهنگی، 1382.
 12. جوادی آملی، عبدالله؛ فطرت در قرآن؛ تحقیق محمدرضا مصطفی‏پور؛ چ3، قم: اسراء، 1384.
 13. حرانی، حسن بن علی؛ تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیه و آله؛ چ2، قم: جامعه مدرسین، 1404ق.
 14. حسینی شاهرودی، مرتضی؛ «معرفی و نقد پوزیتریسم منطقی»، فصلنامه پژوهشی علوم انسانی (الهیات و حقوق)، ش7-8، 1382.
 15. دورانت، ویل؛ تاریخ فلسفه؛ ترجمه عباس زریاب؛ تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی،1371.
 16. صانع پور، مریم؛ نقدی بر مبانی معرفت‏شناسی اومانیستی؛ چ2، تهران: کانون اندیشه جوان، 1390.
 17. علی زمانی، امیرعباس؛ «معنای معنای زندگی»، پژوهشنامه فلسفه دین؛ ش9، 1386، ص73-75.
 18. کرمی، سعید؛ سکولاریسم، مبانی و مؤلفه‏ها؛ تهران: نشر امیرکبیر، 1388.
 19. لارنس سی، بکر؛ تاریخ فلسفه اخلاق غرب؛ جمعی از مترجمان؛ قم: موسسه امام خمینی، 1378.
 20. محمودیان، محمدرفیع؛ «علم مدرن، کلیت جهان و معنای زندگی»، نامه فلسفه؛ ش7، 1378، ص24-25.
 21. مک ناوتن، دیوید؛ بصیرت اخلاقی؛ ترجمه محمود فتحعلی، قم، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی‚، 1386.
 22. ملاصدرا؛ شواهد الربوبیه؛ تهران: نشر دانشگاهی، 1360.
 23. ـــــ؛  الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیه الأربعه، بیروت: دار إحیاء التراث، 1981.
 24. ملکیان، مصطفی؛ «رویکردی وجودی (اگزیستانسیالیستی) به نهج‏البلاغه»، علامه؛ ش1، 1380، ص279-287.
 25. مهدوی آزاد بنی، رمضان؛ «معنای زندگی انسان و نقش خلاقیت‏زایی دین»، اندیشه نوین دینی؛ س3، ش9، 1386، ص60-61.
 26. ویگنز، دیوید؛ «حقیقت، جعل و معنای زندگی»، ترجمه مصطفی ملکیان؛ نقد و نظر؛ ش29-30، 1382، ص38-91.
 27. هالینگ ذیل؛ تاریخ فلسفه غرب؛ ترجمه عبدالحسین آذرنگ، چ4، تهران: نشر ققنوس، 1381.
 28. یانگ جولیان، سارتر؛ فلسفه و معنای زندگی؛ ترجمه محمد آزاده، چ1، تهران: نگاه معاصر،1390.
  1. Iddo. Landau; ”Why has Question of the Meaning of Life Arisen in Last Two and a Half Centuries?”, Philosophy Today; vol.41,no.2, Research Library,Summer1997
  2. Matz; “New Developments in the Meaning of Life”, Philosophical Compass; 2007, 2(2), pp.196-217.
  3. Mats; ”The Concept of a Meaningfull Life”, American Philosophical Quarterly; 38, 2001, pp.137-153.
  4. Matz; ”Could God’s Purpose be the Source of Life’s Meaning”, Religious Studies 36, 2000, pp.293- 313.
   1. Edwards, Paul; “Meaning and Value of Life”, The Encyclopedia of Philosophy, ed: Paul Edwards. vol.4. New Yourk: McMillan, 1967.
  5. ـــــ; “The Encyclopedia of Philosophy”, Vol.4, New York: Macmillan Publishing CO, 1967.
  6. Lamont, Carless; The Philosophy of Humanism; Newyork: Humanist Press, 1977.
  7. Taylor, Charles; A Secular Age; Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press: Massachusetts and London, 2007.
  8. Taylor, Richard; “Time and Life's Meaning”, The Review of Metaphysics; No. 40, 1987. p.679-681. IN: http://www.jstor.org/stable/20128521. -
  9. ـــــ; “The Meaning of Life”; 2000, pp.19-28.
  10. kant, Immanuel; Critique of Reason; trans. by Norman Kemp Smith; New Yourk, Macmillan, 1997.