مبانی حکومت دینی درنگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس فارابی

چکیده

سید جمال الدین اسدآبادی (1254 ـ 1314ق) متفکر و اندیشمند مسلمان شیعی که در پی انحطاط علم ، فرهنگ و تمدن مسلمانان در قرن های اخیر به دنبال چاره‌‌ جویی و ارائه راه‌حل برای برون رفت از وضعیت موجود بود ، او با اعتقاد به مبانی فکری تشیع دوازده امامی، برخورداری اسلام از یک نظام کامل و جامع ، همبستگی دین وسیاست و توجه بیش از پیش به ابعاد اجتماعی دین اسلام به مبارزه با استبداد و استعمار در دو جبهه داخلی و خارجی همت گماشت و برخلاف دیدگا های سکولاریسم و عِلمانیت ، تأکید فراوانی بر حکومت دینی داشت. وبامعرفی دو الگوی «خلافت اسلامی» برای اهل سنت و «ولایت فقیه» برای شیعیان بویژه ایران از مبانی ،ارکان ، شرایط، ویژگی‌ها و اهداف آن سخن گفت .نوشتار حاضر با استناد به آثار او به تبیین وتحلیل مبانی فکری و دیدگاههای او را درباره حکومت دینی پرداخته ونقش تاثیر گذار او در تأسیس حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه را نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The foundations of religious government by Seyyed Jamaluddin Asadabadi

چکیده [English]

Seyyed Jamaluddin Asadabadi (1254-1314 AH), a Shia Muslim thinker and thinker who, following the decline of Muslim science, culture and civilization in recent centuries, was looking for a solution to get out of the existing situation, he believed in the intellectual foundations of Shia The Twelve Imams, Islam's possession of a complete and comprehensive system, the solidarity of religion and politics, and paying more attention to the social aspects of Islam, emphasized the fight against tyranny and colonialism on both internal and external fronts, and contrary to the views of secularism and secularism, a lot of emphasis was placed on There was a religious government. By introducing the two models of "Islamic caliphate" for the Sunnis and "Walayat al-Faqih" for the Shiites, especially Iran, he talked about its foundations, elements, conditions, characteristics and goals. The present article, referring to his works, explains and analyzes his intellectual foundations and views on religious government and has shown his influential role in the establishment of religious government based on religious authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seyyed Jamal al-Din
  • government
  • religious government
  • religious jurisprudence