بررسی دیدگاه آلبر کامو در معنای زندگی و نقد آن بر اساس آموزه‎های قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

2 پژوهشگر پسادکتری دانشکده معارف واندیشه اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به دیدگاه آلبر کامو مبنی بر معنادارنبودن و پوچی زندگی پرداخته‏ایم. وی بر این باور است که خدا و جهان ماورایی وجود ندارد و همچنین دلیلی برای حضور انسان در این جهان و معنای ازپیش‏تعیین‏شده‏ای برای زندگی انسان وجود ندارد و انسان برای رهایی از این پوچی باید ارزش‏هایی را برای خود جعل کند. برخی از نقدهای وارد بر کامو عبارت‏اند از اینکه منحصرکردن دایرۀ معرفت بر امور تجربی از طریق تجربه قابل اثبات نیست. انسان به دلیل محصوربودن در عالم مادّه، توانایی تدوین برنامۀ جامع را برای زندگی‏اش ندارد. نبود معیاری ثابت برای جعل ارزش‏ها سبب نقدناپذیری ارزش‏ها و بسته‏شدن قضاوت و داوری می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Albert Camus' view on the meaning of life and its critique based on the teachings of the Qur'an

نویسندگان [English]

 • Ali Asgariyazdi 1
 • Soheila Piroozvand 2
1 Professor at University of Tehran
2 PhD student at University of Tehran
چکیده [English]

In this article, we have used a descriptive and analytical method to discuss Albert Camus' view that life is meaningless and purposeless. He believes that there is no God and the otherworldly world, and that there is no reason for human presence in this world and a predetermined meaning for human life, and that man must forge values ​​for himself in order to get rid of this meaninglessness and meaninglessness. . There are criticisms of Camus's view, some of which are that limiting the realm of knowledge to empirical matters cannot be proved by experience; Due to being confined to the material world, man is not able to formulate a comprehensive plan for his life. The lack of a fixed standard for creating values ​​makes values ​​uncritical and impossible to judge.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Man
 • Albert Camus
 • creating value
 • meaninglessness of life
 1. ابن‏ابی‏الحدید، عبدالحمید بن هبةالله؛ شرح نهج‏البلاغه؛ چ1، قم: مکتبة آیت‏الله المرعشی النجفی، 1403ق.
 2. استراترن، پل؛ آشنایی با سارتر؛ زهرا آرین؛ تهران، نشر مرکز، 1379.
 3. بیات، محمدرضا؛ دین و معنای زندگی در فلسفه تحلیلی؛ قم: نشر دانشگاه ادیان و مذاهب، 1390.
 4. توماس، هنری؛ بزرگان فلسفه؛ ترجمۀ فریدون بدره‏ای؛ تهران: علمی و فرهنگی، 1382.
 5. جوادی آملی، عبدالله؛ فطرت در قرآن؛ تحقیق محمدرضا مصطفی‏پور؛ چ3، قم: اسراء، 1384.
 6. جوشقانی، ندا و امیرعباس علیزمانی؛زندگی به مثابه معنا (بررسی معنای زندگی در آیین ذن و مقایسه آن با ادیان خداباور)، الهیات تطبیقی؛ ش9، 1392.
 7. دورانت، ویل؛ تاریخ فلسفه؛ عباس زریاب؛ تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1371.
 8. حکاک، سیدمحمد؛ تحقیق در آرای معرفتی هیوم؛ تهران: مشکات، 1380.
 9. سبحانی، جعفر؛ مدخل مسائل جدید در کلام؛ قم: نشر تحقیقاتی امام صادق †، 1392.
 10. صانع‏پور، مریم؛ نقدی بر مبانی معرفت‏شناسی اومانیستی؛ چ2، تهران: کانون اندیشۀ جوان، 1389.
 11. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ چ3، قم: اسماعیلیان، 1393ق.

عسگری یزدی، علی و سهیلا پیروزوند؛ تحلیل انتقادی دیدگاه ریچارد تیلور در معنای زندگی، قبسات؛ ش95، 1399.

 1. کامو، آلبر؛ بیگانه؛ جلال آل احمد و علی‏اصغر خبره‏زاده؛ تهران: نشر نگاه، 1366.
 2. ـــــ؛ طاعون؛ رضا سیدحسینی؛ چ7، تهران: نشر نیلوفر، 1381.
 3. ـــــ؛ افسانه سیزیف؛ محمود سلطانیه؛ چ2، تهران: نشر جامی، 1385.
 4. ـــــ؛ فلسفه پوچی؛ محمدتقی غیاثی؛ تهران: نشر پیام، 1394.
 5. ـــــ؛ چندنامه به دوست آلمانی؛ رضا داوری؛ تهران: دفتر مطالعات دینی هنر، 1372.
 6. کمبر، تامس؛ فلسفۀ کامو؛ ترجمۀ خشایار دیهیمی؛ تهران: طرح نو، 1382.
 7. نیگل، تامس؛ «پوچی»؛ حمید شهریاری؛ نقد و نظر؛ ش29-30، 1382.
 8. ملاصدرا، شواهد الربوبیه؛ تهران: نشر دانشگاهی، 1360.
 9. ــــ؛ الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة؛ بیروت: دار إحیاء التراث، 1981م.
 10. ملکیان، مصطفی؛ تاریخ فلسفۀ غرب؛ ج4، [بی‎جا]: پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، 1379.
 11. یانگ، جولیان؛ سارتر، فلسفه و معنای زندگی؛ ترجمۀ آزاده م؛ چ1، تهران: نگاه معاصر، 1390.
 12. Mats; “New Developments in the Meaning of Life”, Philosophical Compass; 2 (21), 2007.
 13. Lamont, Carless; The Philosophy of Humanism; New york: Humanist Press, 1977.
 14. Aronson, Ronald; “Albert Camus”, The Standford Encyclopedia of Philosophy; Edward N. Zalta (ed); in: URL=<http://plato. standford. edu/ archives/spr 2012/ entries/camus/>.
 15. Kilpatrick, T. B; “suffering”, ERE; James Hastings (ed); v.xii, Edinburgh, t & t, cllark,1980.