حدوث جسمانی جوامع و بقاء فرهنگی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

بحث پیرامون اثبات وجود حقیقی و عینی موجودیّتی به‌نام جامعه، چندان میان حکما مسبوق به سابقه نیست و به تبع، کنکاش پیرامون احکام وجودی جامعه نیز در آثار آن‌ها کم‌فروغ است. از جملة این احکام، پرسش از چگونگی حدوث و بقاء جامعه است. علی‌رغم قلّت تتبّعات فلسفی در این باب، از میان آثار برخی از حکمای معاصر می‌توان نکاتی را در باب نحوة حدوث و بقاء جوامع به چنگ آورد. این نکات، دالّ بر حدوث جسمانی و بقاء فرهنگی جوامع است. پیش از حکم به حدوث جسمانی و بقاء فرهنگی جوامع، باید بتوان وجود حقیقی جامعه را با تکیه بر برهان به اثبات رساند. این امر، با استفاده از اصل صدرایی "اتحاد علم و عالم و معلوم" میسور است. پس از اثبات وجود حقیقی جامعه، می‌توان در باب نحوة حدوث و بقاء آن نیز با تکیه بر حکمت اسلامی سخن گفت. برخی از حکمای معاصر، حدوث جسمانی جوامع را به معنای آغاز تولد جامعه با نهادهای اقتصادی دانسته‌اند اما این تفسیر از حدوث جسمانی جوامع، با ادلة فلسفی و تاریخی قابل خدشه است. با تکیه بر اصل صدرایی جسمانیه الحدوث بودن علم و ادراک، بلکه جسمانیه الحدوث بودن همه شئون علمی و عملی انسان، می‌توان تفسیری صحیح از حدوث جسمانی جوامع و بقاء فرهنگی آن‌ها ارائه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The physical creation of societies and their cultural survival

چکیده [English]

There are not many precedents among the philosophers for the discussions on proving the real and objective existence of an entity called society and, consequently, the existential laws of society are poorly researched in their works. Among these laws is the question of the creation and survival of the society. Despite a paucity of philosophical investigations in this regard, some of the works of contemporary philosophers include some points about the creation and survival of communities.These points indicate the physical creation and cultural survival of communities. Before issuing a ruling about the physical creation and cultural survival of communities, the genuine existence of community should be proved based on convincing arguments. This is possible through Sadra’s principle of "unity of knowledge, knower and known". After proving the genuine existence of community, we can talk about its creation and survival based on the Islamic philosophy. Some contemporary philosophers argue that physical creation of societies means the advent of a community and its economic institutions, but this interpretation of the physical creation of communities can be refuted by philosophical and historical evidence. A correct interpretation of the physical creation of communities and their cultural survival can be presented relying on Sadra’s principle of corporeal origination of knowledge and understanding, and corporeal origination of all scientific and practical aspects of human.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Society
  • Culture
  • Semantic system
  • Physical creation
  • Cultural survival