بررسی تطبیقی مسئله قرینه‌ای شر از دیدگاه تولی و پلنتینگا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری فلسفه دین، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در مسئله قرینه‌ای شر، از تکثر و شدت شرور به عنوان شاهدی علیه وجود خدا استفاده می‌شود. بر این اساس شرور مهیبی در جهان وجود دارند که یک موجود عالم و قادر مطلق و خیر محض می‌تواند از آنها جلوگیری کند، بدون اینکه خیر بزرگ‌تری را از دست بدهد یا شر بزرگ‌تر یا مساوی را مجاز بداند، ولی چنین نکرده است؛ پس هرچه شدت و تنوع این شرور بیشتر باشد، احتمال وجود خدای خیرخواه محضی که عالم و قادر مطلق است نیز کمتر خواهد شد. مایکل تولی از طرفداران مسئله قرینه‌ای یا بینه‌ای شر است. او با تکیه بر مقدماتی مانند تکثر شرور، بررسی احتمالاتی نظریه وجود خدا در مقایسه با نظریه‌های بدیل و استناد به زلزله لیسبون به عنوان استدلال اصلی به نامحتمل‌بودن وجود خدا معتقد است. در مقابل، آلوین پلنتینگا در پاسخ به تولی با تکیه بر مقدماتی مانند اینکه خداباوری محتمل‌ترین گزینه است، چراکه نظریه‌های بدیل آن، مشکلات جدی دارند، با نقد بر دو مقدمه از مقدمات استدلال اصلی تولی در صدد اثبات محتمل‌بودن وجود خداست. در این نوشتار تلاش شده است با تکیه بر روش کتابخانه‌ای به تبیین استدلال تولی و پلنتینگا پرداخته و سپس نقدهای دیگر وارده بر نظریه احتمالاتی تولی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Symmetry Problem of Evil from Tully and Plantinga's Point of View

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad Ali Dibaji 1
 • Mohammad Mahdi Mosayyebi 2
1 Associate Professor, Department of Philosophy, Farabi School, University of Tehran
2 Doctoral student of Philosophy of Religion, Farabi School, University of Tehran
چکیده [English]

In the symmetry problem of evil, the multiplicity and intensity of evil are used as evidence against the existence of God. According to this, there are terrible evils in the world that an all-knowing, omnipotent and pure good being could prevent, without losing a greater good or allowing a greater or equal evil, but he did not do so; So, the greater the severity and diversity of this evil, the less the possibility of the existence of a pure good God who is all-knowing and Omnipotent. Michael Tolley believes in the problem of symmetry of evil. He believes in the improbability of God's existence by relying on premises such as the plurality of evil, examining the possibilities of the theory of God's existence in comparison with alternative theories, and citing the Lisbon earthquake as the main argument. On the other hand, Alvin Plantinga, in response to Tully, relying on premises such as that theism is the most probable option, because its alternative theories have serious problems, by criticizing two of the premises of Tully's main argument, seeks to prove the existence of God. In this article, an attempt has been made to explain Tully and Plantinga's argument by relying on the library method and then presenting other criticisms of Tully's probability theory.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the Problem of Evil
 • Symmetry Evil
 • Tully
 • Plantinga
 • the Best Arrangement of Things
 • the Best Lordy Arrangement
 1. ابن‌سینا، ح. ب. (1404ق). الالهیات- الشفاء. قم: کتابخانه عمومی آیت‌الله‌ مرعشی نجفیŠ.
 2. اترک، ح. (1389). وظیفه‌گرایی اخلاقی. اخلاق در علوم و فناوری.بهار و تابستان 1389 شماره 1 و 2
 3. پترسون، م.، هاسکر، و.، رایشنباخ، ب.، و بازینجر، د. (۱۳۸۸). عقل و اعتقاد دینی. ترجمه ا. نراقی، و ا. سلطانی، تهران، طرح نو.
 4. پورمحمدی، ن. (زمستان 1392). پاسخ به مسئله اگزیستانسی شر در الهیات مسیحی. جستارهای فلسفه دین، زمستان 1392 - شماره 6، 19-38.
 5. سعیدی مهر، م. (تابستان 1388 ). حکمت الاهی و مسئله قرینه‌ای شر. قبسات، 14 (52).
 6. طباطبایی، س. م. (1384). نهایة الحکمة. قم، مؤسسة النشر الإسلامی.
 7. فارابی (1408 ق). التعلیقات. بیروت: دار المناهل.
 8. مطهری، م. (1389). عدل الهی. تهران: صدرا.
 9. مطهری، م.، و طباطبایی، س. (1390). اصول فلسفه و روش رئالیسم. ج5. تهران: صدرا.
 10. Clark, K. J. (1990). Return To Reason. Eerdmans Publishing Company.
 11. craig, e. (2005). the shorter routledge encyclopedia of philosophy. New York: Routledge.
 12. Darwin, C. (1881). Darwin Correspondence Project. Retrieved from University of Cambridge.
 13. Howard-Snyder, D. (1996). The Evidential Argument From Evil. Indiana: Indiana University Press.
 14. Kvanvig, J. l. (2016). Oxford Studies in Philosophy of Religion vol.7. Oxford: Oxford University Press.
 15. Murray, M. J., & Greenberg, S. (2016). Leibniz on the Problem of Evil. Retrieved from The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition): https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/leibniz-evil/
 16. Neiman, S. (2001). What’s the Problem of Evil? In M. P. Lara, Rethinking evil : contemporary perspectives. University of California Press.
 17. Neiman, S. (2015). Evil in Modern thought an alternative history of philosophy. New Jersey: Princeton University Press.
 18. Piantinga, A. (1993). Warrant and proper function. New York: Oxford University Press.
 19. Plantinga, A. (2002). the evolutionary argument against naturalism. In J. K. Beilby, Naturalism Defeated?: Essays on Plantinga's Evolutionary Argument Against Naturalism. London: Cornell University Press.
 20. Plantinga, A., & Tooley, M. (2008). Knowledge of God (Great Debates in Philosophy). Blackwell Publishing.
 21. Pojman, L. P., & Rea, M. (2012). Philosophy of Religion: An Anthology. Cengage Learning.
 22. Tooley, M (2015) The Problem of Evil. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Available at: https://plato.stanford.edu/entries/evil/
 23. Trakakis, N. (n.d.). The Evidential Problem of Evil. Retrieved from internet encyclopedia of philosophy: https://iep.utm.edu/evil-evi/
 24. Walley, p.(1996). Inferences from Multinomial Data: Learning about a Bag of Marbles. Journal of the Royal Statistical Society, 3-57.