الهیات فمینیستی مسیحی؛ انواع و اصول نظری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مبانی نظری پژوهشکده زن و خانواده.

چکیده

الهیات فمینیستی الهیاتی انتقادی است که به دنبال ایجاد آگاهی فمینیستی از مردانه‌بودن الهیات است و با استفاده از ابزار تحلیلی جنسیت به بررسی و فهم متون، سنت­ها، مناسک و اساساً سیاق دینی می­پردازد تا به پیشنهادهایی دست یابد که برای تبیین سهم کامل زنان در الهیات مفید باشد. رویکرد متکلمان فمینیست به این پرسش که آیا مسیحیت موجود می­تواند تأمین­کننده دغدغه­های زنان و رهایی­بخش برای آنان باشد یا خیر، دارای سه طیف انقلابی، اصللاحی و بازسازی­گرایانه است. گونه­های الهیات فمینیستی را نیز می­توان در چهار قسم تصویر نمود: الهیات فمینیستی به مثابه فلسفه دین؛ به مثابه الهیات پساسنتی؛ به مثابه هرمنوتیک کتاب مقدس؛ به مثابه الهیات ادیان. در این تنوع منظر، رشدی سه‌مرحله­ای قابل مشاهده است که شامل پیش­فرض­سازی انسانیت برای زنان، جایابی نقادانه زنان در الهیات موجود و اصلاح اجتماع می­گردد. نقاط محوری الهیات فمینیستی مسیحی عبارت‌اند از: الهیات زندگی و شور؛ پدر به مثابه امر الهیِ مرتبط با زندگی؛ تأکید بر ساخت استعاری و اسطوره­ای آموزه­های دینی؛ پذیرش تکثر به عنوان منبع گسترش معرفتی؛ بازخوانی هنجار اخلاقی؛ طراحی سیاست هویتی؛ بسط آگاهی انتقادی؛ ضرورت تمرین فردی و کنش اجتماعی. به نظر می­رسد این امور در تناظر با الهیات اسلامی نیز معنادارند و تحقیق در تراث و گفت‌وگو با اندیشمندان و صاحب­نظران در این حوزه می­تواند ابعاد عالمانه و درخشنده الهیات اسلام را بارز نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Christian Feminist Theology; Types and Theoretical Foundations

نویسنده [English]

 • Zahra Sharif
Assistant Professor of Theoretical Foundations Department of Women and Family Research Institute.
چکیده [English]

Feminist theology is a critical theology that seeks to create a feminist awareness of the masculinity of theology and uses gender analysis tools to examine and understand texts, traditions, rituals, and basically, the religious context to achieve proposals to explain the full contribution women in theology are useful. Feminist theologians’ approach to the question of whether existing Christianity can provide for women's concerns and emancipate them or not, has three spectrums: revolutionary, reformative, and reconstructionist. The types of feminist theology can also be described in four categories: feminist theology as a philosophy of religion; as a post-traditional theology; as hermeneutics of the Bible; and as the theology of religions. In this variety of perspectives, a three-stage development can be seen, which includes the presupposition of humanity for women, the critical positioning of women in the existing theology, and the reform of society. The focal points of Christian feminist theology are: the theology of life and fervency, the Father as a divine matter related to life, emphasis on the metaphorical and mythological construction of religious teachings, acceptance of pluralism as a source of knowledge expansion, rereading the moral norm; identity policy design, development of critical awareness, the necessity of individual exercise and social action. It seems that these matters are also meaningful in accordance with Islamic theology, and research in the tradition and dialogue with thinkers and experts in this field can highlight the scholarly and brilliant dimensions of Islamic theology.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theology
 • Feminist Theology
 • God the Father
 • Humanity
 • Hermeneutics
 • Post-traditional
 1. دیلی، مری (1400). فراتر از خدای پدر به سوی فلسفه آزادی زنان، ترجمه فرناز عبدالباقیان، تهران: هرمس.
 2. ساشوکی، مارجوری (1388). الهیات فمینیستی. در: دانش­های فمینیستی و فمینیسم، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 3. Anderson, Pamela Sue (2002). Feminist theology as philosophy of In: The Cambridge Companion Feminist Theology. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Carol P. Christ (2002). Feminist theology as philosophy of In: The Cambridge Companion Feminist Theology. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Christine de Pizan (1982). The Book of the City of Ladies. original edition published in 1405, trans. Earl Jeffrey Richards, New York: Persea Books.
 6. Clifford, Anne M. (2001). Introducing feminist theology. United States: Catholic Foreign Mission Society of America.
 7. Daly, M. (1985). Beyond God the Father: Towards a philosophy of women's liberation, Boston: Beacon.
 8. Elaine, Wainwright. Rachel Weeping (2001). Intertextuality and the Biblical Testaments- a Feminist Approach. in Brenner and Fontaine (eds.), A Feminist Companion to Reading the Bible, New York: Routledge
 9. Elisabeth Schu¨ssler Fiorenza (1984). Bread not Stone: The Challenge of Feminist Biblical Interpretation. Boston, MA: Beacon Press.
 10. Elisabeth Schu¨ssler Fiorenza (1994). Jesus: Miriam’s Child, Sophia’s Prophet. New York:
 11. Gerda Lerner (1993). The Creation of Feminist Consciousness: From the Middle Ages to Eighteen- New York: Oxford University Press.
 12. Gross, Rita M. (2002). Feminist theology as Theology of Religions in The Cambridge Companion Feminist Theology. Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Isherwood, Lisa and McPhillips, Kathleen (2008). Post-Christian Feminisms A Critical Approach. Sydney: Ashgate.
 14. James Nelson (1983). Between Two Gardens: Reflections on Sexuality and Religious Experience. New York: Pilgrim Press.
 15. Joann Wolski Conn (1991). New Vitality: The Challenge from Feminist Theology. America. 165, 5 October, 217.
 16. Matilda Joslyn Gage (1980). Woman, Church and State. (1893, reprint, Watertown, Mass: Persephone Press).
 17. McRandal, Janice (2016). Sarah Coakley and the Future of Systematic Theology. Minneapolis, MN: Fortress Press.
 18. Mich`ele Le Doeuff (1989). The Philosophical Imaginary. trans. Colin London: The Athlone Press.
 19. Mikaelsson, Lisbeth (2016). Religion. In: The Oxford Handbook of Feminist Theory, edited by Lisa Disch and Mary Hawkesworth, United States: Oxford University Press.
 20. Parsons, Susan Frank (2002). The Cambridge Companion Feminist Theology. Cambridge: Cambridge University Press.
 21. Rita Nakashima Brock (1998). Interstitial Integrity: Reflections toward an Asian American Women’s Theology. In: Roger A. Badham (ed.), Introduction to Christian Theology: Contemporary North American Perspectives, Louisville, KY: Westminster John Knox.
 22. Ruether, rosemary radford (2002). The emergence of Christian feminist theology. In: Parsons, Susan Frank, The Cambridge Companion Feminist Theology, Cambridge: Cambridge University Press.
 23. Rosemary Radford Ruether, Sexism and God-Talk Toward a Feminist Theology,1983, Beacon Press Boston
 24. Sandra M. Schneiders (2000). With Oil in Their Lamps: Faith, Feminism, and the Future. New York: Paulist
 25. Simone de Beauvoir (1974). The Second Sex. trans. and H. M. Parshley, New York: Alfred A. Knopf, 1952, reprint, New York: Random House.
 26. Tolbert (1983). Defining the Problem.
 27. Upton Bridget Gilfillan (2002). Feminist theology as biblical in The Cambridge Companion Feminist Theology, Cambridge: Cambridge University Press.
 28. Woodhead, Linda (2007). Gender Differences in Religious Practice and Significance. In: The Sage Handbook of the Sociology of Religion, edited by James Beckford and N. Jay Demerath, 550–570. Los Angeles: Sage.