نویسنده = قاسم پورحسن
تعداد مقالات: 2
1. تبیین نسبت مرجعیت، حقانیت، خاتمیت و توجیه باورهای دینی

دوره 23، شماره 89، پاییز 1397، صفحه 6-35

قاسم پورحسن؛ سیدمحمدرضا لواسانی


2. بررسی انتقادی چیستی فلسفۀ دین

دوره 20، شماره 76، تابستان 1394، صفحه 5-30

قاسم پورحسن