ارتباط اندیشۀ سعادت و سبک زندگی مهدوی (با تکیه بر مبانی علامه طباطبایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 نویسنده

چکیده

جستار پیش رو، ارتباط اندیشۀ سعادت با سبک زندگی مطلوب را بر اساس مبانی علامه طباطبایی مورد واکاوی قرار می‌دهد. بر اساس دیدگاه تفسیری - کلامی علامه، سعادت، خیر وجودی است که مقدمه کمال موجود است و در انسان که مرکب از روح و بدن است، خیری است که مقتضای قوای روحی و بدنی اوست. این سعادت، مراتب، درجات و تقسیماتی چون دنیوی و اخروی دارد و انسان در گزینش و اکتساب راه سعادت مخیر است. ایشان حقیقت سعادت را در گذراندن مراحل توحید، عبودیت و اتصال به ذات یگانۀ سبحان می‌داند. حال فردی که به این اندیشه معتقد است و حقیقت سعادت را در لقاءالله می‌داند، در پی دستیابی و رسیدن به این حقیقت، راهی را می‌جوید که هرچه بهتر و آسان‌تر او را به سرمنزل مقصود برساند. بهترین طریق ارائه‌شده با نظر به جامعیت و ظرفیت‌های ویژۀ آیین اسلام و به‌ویژه مذهب تشیّع، تربیت افراد به شیوۀ مهرورزی و محبت است که حقیقت این حبّ در محبت حق‌تعالی و در رتبۀ بعد، محبت به راهنمایان مسیر تکامل و سعادت است و دراین‌میان، محبت و معرفت به امام عصر? مصداق کنونی هدایتگران الهی است که با ایجاد سبک زندگی منتظرانه و تأثیر تکاملی خویش در ابعاد گوناگونی همچون بعد فکری، بعد روحی - روانی، بعد اخلاقی و بعد عملی، سبب تعالی فرد شود و او را به سعادت دنیوی و اخروی می‌رساند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Notion of al-Sa'adah (Happiness) and Imam Mahdi's lifestyle

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadrezaei 1
  • Akram Baghkhani 2
1
2
چکیده [English]

 
This article, studies the relationship between the notion of al-Sa'adah (happiness) and Ideal lifestyle according to the principle of Allameh Tabatabaei. According to Allameh's viewpoints on theology and interpretation, Sa'adah (happiness) is the existential good that is a prelude for perfection of the being; in human being that is a combination of soul and body, it is a good that is corresponding to his mental and bodily powers. This Sa'adah has stages, levels, and categories such as worldly and otherworldly; human being can choose and acquire the path of Sa'adah (happiness).  He holds that the truth of Sa'adah is laid down on passing the stages of Tawhid (monotheism), 'Ubudiyyah (obedience), and connecting to the substance of God. Therefore, the one who believes in this notion and holds that the truth of Sa'adah is in liqa 'Allah (meeting with God), is to find a path that leads him to the the desired stage, to acquire and reach this truth. Considering the comprehensiveness and special capacities of Islam particularly Shi'a, educating people through affection and love would be the best presented path, in which the truth of such affection is in the God's affection and in the second level the affection of the leaders of the perfection and Sa'adah path. Meanwhile, affection and knowing Imam Mahdi (PBUH) is one of the present instances of divine leaders that leads people to the excellence of human and reach them to worldly and otherworldly Sa'adah through creating an awaiting lifestyle and his perfection influence on different aspects such as intellectual aspect, spiritual-psychological aspect, ethical aspect, and practical aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sa'adah (happiness)
  • Affection
  • lifestyle
  • Imam Mahdi (PBUH)
  • Allameh Tabatabaei