بررسی انتقادی دیدگاه شیخ محمد سند دربارۀ حجیت خبر واحد در عقاید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

یکی از مسائل مهم در حوزۀ عقاید دینی، این است که رسیدن به چه درجه‌ای از معرفت در آن، لازم و کافی است. آیا رسیدن به یقین در این زمینه ضروری است و به‌ناچار تنها منابع علم‌آور در آن اعتبار دارند یا اینکه دلایل ظنی و تعبدی کافی است و به‌ناچار ظنون معتبر که اهم آنها خبر واحد است، در این عرصه کفایت می‌کند. شیخ محمد سند عقیده را عمل جوانحی و قابل جعل مولویت شرعی دانسته و ادلۀ حجیت خبر را بر آن سرایت می‌دهد. لیکن ماحصل پژوهش، امکان‌ناپذیری تعبد به ظن در عقاید، در عین امکان رعایت احتیاط در لوازم عملی پاره‌ای از اخبار اعتقادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Investigation on the Ideas of Sheikh Muhammad Al-Sanad on the Authority of Khabar al-Wahid (Singular Hadith) in Religious Beliefs

نویسنده [English]

  • Hamidreza Shakerin
چکیده [English]

The question of the necessary and sufficient level of knowledge is an important issue in the field of religious beliefs. The question is whether reaching to certainty is necessary in this field and only the knowledge-bearing sources are valid; or conjecture is sufficient too, therefore the conjectural and devotional proofs, especially Khabar al-Wahid (singular hadith) are considered as valid proofs. Sheikh Muhammad Al-Sanad considers that belief is a heartly act and it is possible to apply the Shari'a authority on it. However, the outcome of this research admits the impossibility of serving according to conjecture in beliefs, while it is possible to observe some precautions in the practical necessities of some Hadiths on beliefs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khabar al-Wahid (Singular Hadith)
  • Authority
  • beliefs
  • Muhammad Al-Sanad