بررسی سیر تنزیلی آیات تحدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 نویسنده

چکیده

اعجاز پشتوانۀ دفاعی پیامبران در برابر تشکیکات احتمالی است. قوام معجزه به تحدی و هماوردطلبی است. قرآن معجزۀ پیغمبر اسلام6 است و تحدی به قرآن به طور صریح در قرآن وارد شده است. قرآن مجموعۀ کلام الهی مرکب از 114 سوره است که هماوردطلبی‌های آن نیز به شکل‌های گوناگون آمده است. گاه اهل تردید را به آوردن مانند قرآن و گاه ده سوره و در پاره‌ای موارد یک سوره فراخوانده است. مشهور در توجیه راز فراوانی و گوناگونی تحدی بر این باورند که تحدی از کل قرآن به ده سوره و از ده سوره به یک سوره بوده است. با عنایت به سیر نزول سوره‌های قرآن، حکمت گفته‌شده برای تحدی، اگر به خدا نسبت داده شود، اثبات‌شدنی نیست؛ اما می‌توان میان نوع شبهه و جهت ابهامی که موجب تحدی شده، نسبت برقرار کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Descended Process of Tahaddi Verses of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Abdolkarim Bahjatpour 1
  • Zahra Bahjatpour 2
1
2
چکیده [English]

 
The miracle is the defensive back up of the prophets against the presumptive doubts. The consistency of the miracle is dependant to Tahaddi or challange. The holy Quran is the miracle of the holy prophet of Islam and there are instances of challengings explicitly in the holy Quran. The holy Quran, the divine words, has 114 Surahs (chapters) in which the challengings are in different forms. Sometimes calls the people of the doubt to produce a chapter comparable to the holy Quran, in some cases to produce 10 chapters and in some other to produce one. The common idea in justifying the secret of the abundancy and diversity of challengings belives that it would be limiting the challenge to produce 10 chapetrs from the whole Quran and reducing it to produce only one chapter. Regarding the descent process of the Quranic chapters, the reason mentioned for the challenging, is not proofable if it is refered to Allah; but between the type of doubt and the reason of the ambiguity that causes the challenge there is relationship so-bidi-language: AR-SA'>6 است و تحدی به قرآن به طور صریح در قرآن وارد شده است. قرآن مجموعۀ کلام الهی مرکب از 114 سوره است که هماوردطلبی‌های آن نیز به شکل‌های گوناگون آمده است. گاه اهل تردید را به آوردن مانند قرآن و گاه ده سوره و در پاره­ای موارد یک سوره فراخوانده است. مشهور در توجیه راز فراوانی و گوناگونی تحدی بر این باورند که تحدی از کل قرآن به ده سوره و از ده سوره به یک سوره بوده است. با عنایت به سیر نزول سوره‌های قرآن، حکمت گفته‌شده برای تحدی، اگر به خدا نسبت داده شود، اثبات‌شدنی نیست؛ اما می‌توان میان نوع شبهه و جهت ابهامی که موجب تحدی شده، نسبت برقرار کرد

کلیدواژه‌ها [English]

  • miracle
  • Tahaddi (challagne)
  • the miracle of Quran
  • the reason of Tahaddi
  • the holy prophet of Islam