تأملی در شاکلۀ ارزشیِ توسعه و تعالیِ نظر و عمل انسان (از منظر حکمت متعالیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 پژوهشگر

چکیده

مقالۀ حاضر به ابعاد محتوایی و ساختاریِ توسعه و تعالی نظر و عمل انسان از مجرایِ بسط ارزش‌های مدنی در جامعه توجه دارد. تحلیل و تبیین این موضوع در این مقاله، بر پایۀ قرائت حکمت متعالیه از منظومۀ حکمت و معرفت اسلامی استوار است. در آغاز، پس از تبیین ماهیت حیات اجتماعی، به این مسئلۀ اساسی عطف نظر شده که ارزش‌های بنیادین هدایتگر حیات مدنی و توسعه و تعالی انسان در ساحت عمومی را تحت چگونه ساختاری می‌توان مقوله‌بندی کرد. ترتب سه نظام «نیازها»، «عمل‏کردها» و «پاداش‌ها» بر ابعاد طولیِ تعاملات انسان، یعنی انسان در نسبت با پروردگار متعال، خود، دیگری و خلقت الهی، ساختاری را فراهم آورده که بر اساس آن می‌توان ارزش‌های بنیادین را شناسایی و ارائه کرد. در ادامه، چگونگیِ اصطیاد مفهومیِ ارزش‌های بنیادینِ آمده در ساختار یادشده، در چارچوب منظومۀ معرفت دینی و حِکمی توضیح داده شده است. ازجمله مباحث مهم در این مقاله، تبیین ساختار سه سطحیِِ بسط و انتشار ارزش‌ها در ساحت اخلاق عمومی و فرهنگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thinking about Moral and Valued Foundations of Development and Transcendence of Human’s Thought and Practice

نویسندگان [English]

  • Habibollah Danesh-Shahraki 1
  • Hosein Ramezani 2
چکیده [English]

At the present essay we are studying on content and structure of development and transcendence of human’s thought and practice by means of extension social values. Our explanation in this subject based on principles of transcendental philosophy (Hikmah al-Muta'aliyah). After explaining the quiddity of social life, the beginning of the article reflected on this main problem that the fundamental values leading the social life and the development and transcendence of human in general aspect, under which structure could be categorized. The structure  is drafted in this essay, indeed, is concluded of regarding society in three system, namely needs system, functions system and testimonial system, and regarding human involved in four relations, namely, in relation with God, oneself, others and creatures. So, we try to show, how we can present an ideal type of a prior conceptual structure based on framework of religious knowledge. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • human
  • thought
  • Practice
  • value
  • development
  • Transcendence
  • society