نگاهی به منطق تدوین مبانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

چکیده
جایگاه و نقش مبانی در نظریه‏پردازی و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ملاحظات لازم در شیوه جستجو، کشف و تبیین مبانی، گونهشناسی، چگونگی طبقهبندی و منطق تدوین آن، از جمله مسائلی است که بدون توجه به آنها نمیتوان انتظار داشت الگو جهت صحیح خود را باز یابد و غفلت از آنها زمینهساز مشکلات، کاستی‏ها و چه بسا انحرافات و اعوجاجاتی در این مسیر خواهد شد. مقاله حاضر بر آن است به یاری خداوند متعال به‏طور فشرده مسائل یادشده را بر رسد. آنچه نویسنده بر آن تأکید میکند، کاربست روش ترکیبی و جامع در اکتشاف مبانی است. افزون بر آن مطالعات رفت و برگشتی بین مبانی عام پایهای، مبانی عرصهای و مسائل را به عنوان حرکتی پیوسته و مداوم توصیه میکند.
واژگان کلیدی:مبنا، الگو، پیشرفت، اسلامی، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Logic of the Compilation of the Islamic-Iranian Bases of the Pattern of Development

نویسنده [English]

  • Hamid-Rezā Shākirīn
چکیده [English]

There are some factors for the pattern of development, which if not considered it will not go in the right direction and disregarding them will create problems, flaws and even deviations in the this path; they are as follows: the position and role of bases in the theorization and compilation of the pattern of Islamic-Iranian development, some necessary observations in the research, discovering and explaining the bases, typology, the method of its classification and the logic of its compilation. The mentioned matters will be intensively investigated in this article. The author's stress is on following a comprehensive and mixed method for the discovery of bases.  In addition a reciprocating study, with a constant and permanent rate, of the general basic principles and special field bases and the discussions [of the science] is suggested.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Base
  • pattern
  • development
  • Islamic
  • The Islamic-Iranian patter of development