ضعف ساختاری نظریه عقلانیت و معنویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

نظریه عقلانیت و معنویت تلاش دارد با پیوند میان معنویت و عقلانیت، رنج‏های بشری را چاره کرده، آرامش برای انسان هدیه آورد؛ هدفی که دین را- به جهت ناتوانی از شناخت رنج‏های اصلی بشر و راه علاج آنها در دنیای معاصر- از تأمین آن ناتوان دیده، معنویت را در عصر حاضر جایگزین مناسب آن می‏داند. این رویکرد به عنوان یک نظریه طبعاً باید از چارچوب و ساختار صحیح برخوردار باشد و تأکید زیاد نظریهپرداز بر عقلانیت که شامل عقلانیت گفتاری است، انتظار می‏رود ساختار عقلانی و منسجم دور از ایهام و ابهام داشته باشد؛ اما این انتظار از نظریه برآورده نشده و در موارد متعدد با ضعف، نارسایی و ابهام مواجه است. مفاهیم عقلانیت، معنویت و رنج که مهم‏ترین مفاهیم در این نظریه هستند، تعریف روشنی ندارند یا دچار ابهام و ایهام‏اند و ابعاد مختلف آنها تبیین نشده‏اند یا با تعاریف ناسازگار در نظریه مواجه‏ایم. برخی از مدعیات اصلی نظریه، ناتمام و ناقص رها شده یا دلیلی برای آنها اقامه نشده است و مهم‏تر اینکه در تضاد با مدعیات دیگری هستند که در نظریه ارائه شده‏اند و همه این موارد، نظریه را از درون با چالشهای جدی مواجه می‏سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Flaws of the Theory of Rationality and Spirituality

نویسنده [English]

  • Seyyed Mohammad Akbarīyan
چکیده [English]

The theory of rationality and spirituality tries to solve human's pains and create calmness for him/her by the connection between rationality and spirituality; this has been [in fact] religion's aim but they believe it to be unsuccessful – because of its unawareness of human's main pains nowadays and the solutions for it - and consider spirituality a good replacement for it in the present time. This approach should have a correct frame and structure, like all other theories, and due to the theorizer's stress on rationality – including verbal rationality - it should have a rational and consistent structure without any ambiguity; yet this expectation is not fulfilled and in many cases it has flaws and vagueness. The concepts of rationality, spirituality and pain which are the most important concepts of this theory do not have a clear definition or are ambiguous and their different aspects are not explained or we encounter inconsistent definitions in the theory. Some of the main claims of this theory are incomplete or are not proved and most importantly, they are in contradiction with other claims mentioned in the theory. All these problems have created a serious challenge for this theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rationality
  • Spirituality
  • Pain
  • Ambiguity
  • Inconsistency