هویت‌مندی و جهت‌داری فلسفه دین و معیارها و شاخص‌های اسلامی‌بودن آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

یکی از مسائل مهم در حوزه علم‌شناسی، جهت‌داری و هویت‌مندی علوم است. مراد از جهت‌داری علم، داشتن اوصافی نظیر دینی، اسلامی، یهودی، مسیحی، سکولار و الحادی است. این مسئله درباره تمامی علوم از فلسفه مطلق به مثابه انتزاعی‌ترین آن تا فلسفه‌های مضاف، علوم انضمامی و کاربردی صادق است. فلسفه دین به عنوان یکی از فلسفه‌های مضاف نیز از این قاعده مستثنا نبوده و می‌تواند جهت‌دار و هویت‌مند باشد. عوامل مختلفی به مثابه شاخص در هویت‌بخشی و جهت‌داری فلسفه دین نقش دارند. برخی از عوامل از سنخ نظری و معرفتی‌اند و برخی نیز از سنخ غیر معرفتی. عوامل معرفتی عبارت‏اند از: نگرش‌ها، جهان‌بینی‌ها، فلسفه، پارادایم‌ها و مبادی و مبانی، موضوع، مسائل، منابع، روش و غایت. عوامل غیر معرفتی اموری نظیر انگیزه‌ها، نیازها، گرایش‌ها، بستر و فضای فرهنگی و اقتضائات اجتماعی را شامل می‌شود. مقاله حاضر می‌کوشد با روش فلسفی و عقلی، ضمن طرح جهت‌داری فلسفه دین، معیارها، عوامل و شاخص‌های جهت‌داری آن را نشان دهد. از نتایج و یافته‌های این مقاله، امکان و ضرورت فلسفه دین اسلامی به رغم وجود برخی ویژگی‌ها، نظیر داشتن دغدغه و سؤال جهانی و مشترک، عدم تفاوت ملحد و متدین در تفکر فلسفی دربارۀ دین و عدم دغدغه در دفاع از عقاید دینی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.The Identity and Orientation of the Philosophy of Religion and Its Islamic Criteria and Standards

نویسنده [English]

 • Ramezan Alitabar
Associate Professor at “the logic of understanding religion Department” in Research Institute for Islamic Culture and Thought (IICT).
چکیده [English]

One of the important issues in the field of science is the orientation and identity of science. Orientation of science means having attributes such as religious, Islamic, Jewish, Christian, secular, atheistic and the like. This issue is about all sciences; It is true from absolute philosophy as its most abstract to applied philosophies, concrete and applied sciences. The philosophy of religion as one of the applied philosophies is not exempt from this rule and can be directional and identity oriented. Various factors play a role as indicators in the identification and orientation of the philosophy of religion. Some factors are theoretical and epistemological and some are non-cognitive. Epistemological factors include: attitudes, worldviews, philosophy, paradigms and principles, foundations, subject, problems, sources, method and goal. Non-cognitive factors include things such as motivations, needs, tendencies, cultural background and place, social requirements, etc. The present article tries to show the criteria, factors and standard of the philosophy of religion with a philosophical and rational method. From the results and findings of this article, the possibility and necessity of the philosophy of Islamic religion despite the existence of some features, such as having a universal and common concern and question, the lack of difference between atheists and religious people in philosophical thinking about religion; Lack of concern in defending religious beliefs and the like.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Philosophy of Religion
 • Orientation
 • Philosophy of Islamic Religion
 • Continental and Analytical Philosophy
 1. *      قرآن کریم.

  1. ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ المبدأ و المعاد؛ ویرایش عبدالله نورانی؛ چ1، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی، 1363.
  2. ـــــ؛ الاشارات و التنبیهات؛ چ1، قم: نشر البلاغه، 1375.
  3. آذربایجانی، مسعود و سید محمدحسین کاظمینی؛ «درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی (با تأکید بر نقش محوری عوامل جامعه شناختی)»، مجله روش‌شناسی علوم انسانی؛ س21، ش82، 1394.
  4. تالیافرو، چارلز؛ فلسفه دین در قرن بیستم؛ ترجمه انشاءالله رحمتی؛ تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1382.
  5. تالیافرو، چارلز و فیلیپ کویین؛ زمینه‎های بحث فلسفی در ادیان جهان؛ ترجمه ترجمه‌ گروه مترجمان؛ قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1385.
  6. جوادی آملی، عبدالله؛ «ویژگی‌های فلسفه و نسبت آن با علوم»، فصلنامه اسراء؛ ش5، 1389.
  7. دیویس، برایان؛ درآمدی بر فلسفه دین؛ ترجمه ملیحه صابری نجف‌آبادی و مصطفی ملکیان؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1392.
  8. ربانی گلپایگانی، علی؛ «درآمدی بر فلسفه دین»، کیهان اندیشه؛ ش73، 1376، ص98–112.
  9. رشاد، علی‌اکبر؛ «نظریه علم دینی»، مجله قبسات؛ ش74، 1393.
  10. رودریگیس، هیلاری و جان اس هاردینگ؛ درسنامه دین‏شناسی؛ ترجمه سیدلطف‌الله جلالی؛ قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1390.
  11. سروش، عبدالکریم؛ تفرج صنع؛ تهران: سروش، 1366.
  12. سل، آلن پی اف؛ تاریخ فلسفه دین؛ ترجمه حمیدرضا آیت‌اللهی؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382.
  13. همتی، همایون؛ دین‏شناسی تطبیقی و عرفان؛ تهران: انتشارات آوای نور، 1375.
  14. هوبلینگ، اچ جی؛ «مفاهیم و مسائل فلسفه دین»، ترجمه حمید آیت‏اللهی؛ قبسات؛ ش2، ص68-73.
  15. هیک، جان؛ فلسفه دین؛ ترجمه بهزاد سالکی؛ تهران: بین‏المللی الهدی، 1390.
  16. Alston, William P.; “Problems of Philosophy of Religion”, the Encyclopedia of Philosophy; New York: Macmillan Publishing, 1972.
  17. _____; “History of Philosophy of Religion”, Routledge Encyclopedia of Philosophy; London: Routledge, 1998.
  18. Comte, Auguste; a General View of Positivism; the United states of America: Cambridge University Press, 2009.
  19. Copan, Paul and Meister, Chad; philosophy of Religion; USA: Blackwell publishing Ltd. , 2008.
  20. Dillon, Michele; Handbook of the Sociology of Religion; New York: Cambridge university press, 2003.
  21. Eshleman, Andrew; Readings in philosophy of Religion; USA: Blackwell publishing, 2008.
  22. Hick, John; Philosophy of Religion; Second Edition, Temple University, 2002.
  23. Keysar, Ariela and Kosmin A. Barry; Secularism & Science in the 21st Century; Institute for the Study of Secularism in Society and Culture, Trinity College, Hartford, CT, 2008.
  24. Merriam-Webster Dictionary.
  25. Murray, Michael, J. and Rea, Michael C. ; an Introduction to the Philosophy of Religion; Cambridge University Press, 2008.
  26. Oxford Advanced Learner's Dictionary.
  27. Smith, Graeme; A Short History of Secularism; London: I. B. Tauris & Co. Ltd, 2008.
  28. VanArragon, Raymond J. ; Key Terms in Philosophy of Religion; British Library Cataloguing, Continuum International Publishing Group, 2010.