دوره و شماره: دوره 27، شماره 104، تیر 1401، صفحه 5-208