نقد و بررسی دیدگاه آنتونی فلو در باب جاودانگی نفس با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

میل به جاودانگی از ابتدا با حیات بشر عجین شده و هر کس در هر سطحی، حتی منکران معاد نیز به این مسئله اندیشیده و میل به جاودانگی را انکار نمی‌کنند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی مسئله بقا و جاودانگی نفس پرداخته، دیدگاه علامه طباطبایی و آنتونی فلو را درباره چالش­برانگیزترین مباحث مربوط به جاودانگی نفس، مسئله سعادت و شقاوت ذاتی و این­همانی شخصیت بررسی می­کند. علامه طباطبایی درباره وجود جوهری به نام نفس چه نظری دارن؟ نظر علامه در مورد نفس، کیفیت تجرد و جاودانگی آن برآمده از حکمت متعالیه ملاصدراست. علامه با اتکا به مبانی عقلی و بر مبنای حکمت متعالیه ملاصدرا و با بهره­گیری از اصولی مانند اصالت وجود، حرکت جوهری اشتدادی و وحدت حقیقت نفس تقریری نو از معاد و جاودانگی نفس ارائه می­کند. از طرف دیگر از نظر فلو آیا وجود هویت مستقلی به نام نفس و بقای آن امکان­پذیر است؟ فلو هویتی مستقل در انسان به نام نفس، ذهن یا روح را انکار کرده و در رد بقا و جاودانگی نفس از هیوم، راسل و طرفداران نظریه فیزیکالیسم پیروی می‌کند. در این نوشتار کوشش نویسنده بر این است که به تبیین نظریه علامه و فلو در فناناپذیری نفس بپردازد؛ همچنین نظر علامه طباطبایی درباره وجود جوهری به نام نفس و استدلال وی در اثبات جاودانگی نفس بررسی خواهد شد. قصد داریم میزان قوت و ضعف استدلال­ها و نظرات فلسفی آنتونی فلو را تبیین نموده، اشکالات وی در رد جاودانگی نفس را از دیدگاه علامه پاسخ دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Antony Garrard Newton Flew's View on The Immortality of The Soul with Emphasis on Allameh Tabatabai's View

نویسندگان [English]

 • Ghasem purhasan 1
 • alireza kolbadinezad 2
 • rahmat mahmoodi 3
1 .Associate Professor at “the Philosophy Department” in Allameh Tabataba’i University.
2 PhD Student of Comparative philosophy of Allameh Tabataba’i University.
3 PhD Student of philosophy of Tehran University
چکیده [English]

The desire for immortality has been intertwined with human life since the beginning, and everyone at any level, even those who deny resurrection, have thought about this issue and do not deny the desire for immortality. This article examines the issue of immortality of the soul with an analytical approach and the views of Allameh Tabatabai and Anthony Flew are examined about the most challenging topics related to the immortality of the soul, the problem of inherent happiness and misery, the identity of the personality.
What is Allameh Tabatabai's opinion about the existence of a substance called soul? Allameh's opinion about the soul, its quality of immateriality and immortality is derived from the Mulla Sadra’s transcendent wisdom’ (alhikma al-muta‘aliya). Relying on intellectual foundations and based on the Mulla Sadra’s transcendent wisdom’ and using principles such as the primacy of existence (asalat al-wujud), the substantial motion (al-harakat al-jawhariyya) of the soul, and the unity of the reality of the soul, Allameh presents a new interpretation of the resurrection and the immortality of the soul. On the other hand, according to Flew, is the existence of an independent identity called the soul and its survival possible? Flew denied an independent identity in man called soul, mind or spirit, and followed Hume, Russell and supporters of the physicalism theory in rejecting the subsistence and immortality of the soul. In this article, the author's effort is to explain the theory of Allameh and Flew on the immortality of the soul. Also, Allameh Tabatabai's opinion about the existence of a substance called the soul, Allameh's argument in proving the immortality of the soul will be examined. We intend to explain the strength and weakness of philosophical arguments and opinions presented by flew and answer Antony flew’s problems in rejecting the immortality of the soul from Allameh's point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Allameh Tabatabai
 • Anthony Flew
 • Immortality of The Soul
 • Survival of the Soul
 • Identity of The Personality
 1. اکبری، رضا؛ «صور جاودانگی»، نقد و نظر؛ س9، ش۳ (پیاپی ۳۶)، ۱۳۸۳، ص313-327.
 2. اولسون، اریک تی؛ این­همانی شخصی؛ ترجمه اسماعیل یاسرپور؛ تهران: ققنوس، 1394.
 3. پورحسن، قاسم، «بررسی انتقادی براهین علیهجاودانگی و بقای نفس»، مجله حکمت و فلسفه؛ س5، ش1، 1388، ص7-30.
 4. راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ تحقیق صفوان عدنان داوودی؛ دمشق: دار القلم، 1996م.
 5. شاکر، کمال مصطفى؛ ترجمه خلاصه تفسیر المیزان؛ ترجمه فاطمه مشایخ؛ تهران‏: نشر اسلام، 1384‏.
 6. طباطبایی، سید محمدحسین؛ انسان از آغاز تا انجام؛ ترجمه صادق لاریجانی؛ قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1391.
 7. ـــــ؛ ترجمه تفسیر المیزان؛ ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1374.
 8. ـــــ؛ نهایة الحکمه؛ تصحیح و تعلیق عباسعلی زارعی سبزواری؛ قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1382.
 9. ـــــ؛ مجموعه رسائل العلامه الطباطبایی؛ تحقیق صباح الرُّبَیعی و علی اسدی؛ قم: باقیات، 1428ق، الف.
 10. ـــــ؛ الإنسان و العقیده؛ تحقیق صباح الُّربَیعی و علی اسدی؛ قم: باقیات، 1428ق، ب.
 11. ـــــ؛ رسائل توحیدی؛ ترجمه و تحقیق علی شیروانی؛ قم: مؤسسه بوستان کتاب، 1388.
 12. فلو، آنتونی و دیگران؛ مرگ و جاودانگی؛ ترجمه سیدمحسن رضازاده؛ تهران: انتشارات سهروردی، 1383، الف.
 13. فلو، آنتونی؛ «هجرت از الحاد به خداباوری»، ترجمه و نقد محمدعلی عبداللهی؛ نقد و نظر؛ ش35-36، 1383، ب، ص279-312.
 14. فلو، آنتونی؛ «انکار بقا»، ترجمه زهرا محمودی؛ کتاب ماه فلسفه؛ ش65، بهمن 1391، ص56-61.
 15. ـــــ؛ هرکجا که دلیل ما را برد؛ تألیف و ترجمه سیدحسن حسینی؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394.
 16. Flew, Antony; A Dictionary of Philosophy; UK: Palgrave Macmillan, 1979.
 17. Flew, Antony; The Presumption of Atheism, and other philosophical essays on God, Freedom and Immortality; London: Elek Books Ltd, 1976.
 18. Flew, Antony and Gary Habermas; Did the Resurrection happen? A conversation with Gary Habermas and Antony Flew; Edited by David Bagget. Illinois: InterVarsity Press, 2009.
 19. Flew, Antony and Gary Habermas; "My Pilgrimage from Atheism to Theism: A Discussion between Antony Flew and Gary Habermas", Philosophia Christi; Vol. 6, No. 2, 2004, pp.197-211.