خداباوری کلاسیک تعدیل‌یافتة سویین‌برن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

سویین ­برن، فیلسوف معاصر دین، متفکری است که در برابر خداناباوران از وجود خداوند دفاع می­کند. پرسش این پژوهش آن است که «سویین­ برن چه قرائتی از خداباوری را ترسیم می­کند و آیا این تلقی از خداباوری تلقی مناسبی از خداوند است»؟ با توجه به بررسی مسئلۀ شر و چالش­برانگیزترین اوصاف خداوند از منظر و مرئای سویین­ برن می­توان وی را به عنوان یک خداباور کلاسیک تعدیل‎یافته معرفی نمود؛ چراکه وی مهم­ترین اوصاف پذیرفته ‏شده در خداباوری کلاسیک را با تفسیری متفاوت تبیین می­نماید. وی سرمدیت فرازمانی را انکار می­کند؛ همچنین تغییرناپذیری حداکثری را انکار کرده، تغییرناپذیری حداقلی را پیشنهاد می­ دهد. در باب علم مطلق قرائتی تعدیل یافته­تر از تلقی کلاسیک ارائه می­دهد. به نظر می­رسد شایسته است الهیات سویین­ برن را «الهیات کلاسیک تعدیل‏یافته» معرفی نمود. اگرچه با توجه به تحلیل وی از علم مطلق، در شیب لغزنده به سمت خداباوری گشوده قرار می­ گیرد، مواجهۀ وی با مسئلۀ­ شر از رویکرد الهیات گشوده متفاوت است. طبق بررسی می­ توان گفت تلقی سویین ­برن از خداوند، دچار مشکلات متعددی است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی خداباوری سویین­ برن می­پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Swinburne's Modified Classical Theism

نویسندگان [English]

 • Hossein Atrak 1
 • tayyebeh shaddel 2
1 Associate Professor at “the Philosophy Department” in Zanjan University
2 PhD of Islamic philosophy and Theology of Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Swinburne, a contemporary philosopher of religion, is a thinker who defends the existence of God against atheists. The question of this article is, "What reading of theism does Swinburne draw?" And is this view of theism a proper view of God? Considering the examination of the problem of evil, and the most challenging attributes of God from Swinburne's point of view, he can be introduced as a moderated classical theist; Because he explains the most important attributes accepted in classical theism with a different interpretation. He denies eternal eternity. It also denies maximal immutability and suggests minimal immutability. Regarding absolute science, he offers a more adjusted reading than the classical view. It seems appropriate to introduce Swinburne's theology as "modified classical theology"; Although according to his analysis of absolute knowledge, he is on the slippery slope towards outspread theism; But his confrontation with the problem of evil is different from the approach of outspread theology. Based on the analysis, it can be said that Swinburne's view of God has many problems. This article examines Swinburne's theism with a descriptive-analytical method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Swinburne
 • Classical Theism
 • Traditional Classical Theism
 • Modified Classical Theism
 • Outspread Theism
 1. آگوستین؛ شهر خدا؛ حسین توفیقی؛ چ3، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، 1393.
 2. شاددل، طیبه، منصور ایمانپور و حسین اترک؛ «بررسی معنای سرمدیت خدا از نگاه سویین‏برن»، جستارهای فلسفه دین؛ دوره 9، ش1، بهار و تابستان 1399، ص197-220.
 3. قرجالو، داود و محسن جاهد؛ «پاسخ سویین‌برن به مسئله شر»، فلسفه دین؛ ش12، بهار و تابستان 1391.
 4. صدرالدین شیرازی (ملاصدرا)، محمد بن ابراهیم؛ الحکمۀ ­المتعالیۀ فی الاسفار الاربعه؛ مقصود محمدی؛ چ1، ج3، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 1383.
 5. یزدانی، عباس؛ «نقد نظریه عدل الاهی غایت‎شناسانه سویین‎برن در مسئله شر»، فلسفه و کلام اسلامی؛ س46، ش۲، پاییز و زمستان 1392.
 6. Boyd, Gergory A. ; God of the Possible, A Biblical Introductin to the Open View of God; Baker Book, United States of America, 2000.
 7. Cooper, John. W. ; "Panentheism", The Other God of the philosophers: From Plato to the Present; Published by Baker Academic, United States of America, 2006.
 8. Dombrowski, Danial; A History of the Concept of God: A Process of Approach; Suny Press Published by State University of New York Press, Albany, 2016.
 9. Griffin, David Ray; God, Power, Evil: A Process Theodicy; London: Westminster John Knox Press, 2004.
 10. Hick, John; “Review of Richard Swinburne, the Providence and the Problem of Evil” in: International Journal for Philosophy of Religion; 47, 2000, pp.57-64.
 11. Nash, Ronald H. ; The Concept of God, An Exploration of Contemporary Difficulties with the Attributes of God; Michigan: Zandervan Publishing House, 1983.
 12. Pinnock, Clark H. ; “Open Theism: An Answer to My Critics” in: Dialog: A Journal of Theology; 44 (3) , 2005, pp.237-245.
 13. Pinnock, Clark H. ; Most Moved Mover A theology of God's Openness; UK: Paternoster Press, 2001.
 14. Pinnock, Clark, Richard Rice, John Sanders, William Hasker & David Basinger; The Openness of God, A Biblical Challenge to The Traditional Understanding of God; InterVarsity Press, Illinois, United States of America, 1994.
 15. Karkainen, Veli Matti; The Doctrine of God A Global Introduction; USA: Baker Academic, 2004.
 16. Swinburne, Richard; The Coherence of Theism; Oxford: Oxford University Press, 1993.
 17. Swinburne, Richard; The Existence of God; Oxford: Clarendon Press, 2004.
 18. Swinburne, Richard; The Providence and The Problem of Evil; Oxford: Clarendon Press, 1998.
 19. Swinburne, Richard; “Eleonore Stump. The God of the Bible and the God of Philosophers”, in: Journal of Analytic Theology; 6, 2018, pp.789-792.
 20. Talia Ferro, Charles & Marty, Elsa J. ; An Dictionary of Philosophy of Religion; Newyork & Londen: Continuum, 2010.
 21. Ward, Keith “The Concept of God” in Byrne, Peter, Leslie Houlden (eds) ; Companion Encyclopedia of Theology; Londone & New York: Routledge, 1995.
 22. Ware, Bruce A. ; Their God is too Small, Open Theism and The Undermining of Confidence in God; United States of America: Crossway Books, Illinoise, 2003.