بررسی رویکردهای استعاری در معناداری گزاره های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه بیرجند.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه و کلام دانشگاه بیرجند.

چکیده

بحث از زبان دین و چیستی آن، یکی از مسائل مهم در حوزه فلسفه دین به شمار می‌آید. در این پژوهش مقصود از گزاره‌های دینی تمام مقولات دینی است که موضوع و محمول قضیه قرار می‌گیرد. برخی، گزاره‌های دینی را فاقد معنا و گروهی معنادار می‌دانند، گرچه در نوع ارائه معنا نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. کسانی که زبان دین را معنادار می‌دانند، گاهی کل زبان دین و گاهی بخشی از آن را نمادین و استعاری قلمداد می‌کنند. از این رو مبحث استعاره، تأثیر مستقیمی در فهم آیات قرآن و تفسیر آنها دارد که با توجه به آن، بسیاری از مشکلات به صورت معناداری برطرف خواهد شد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ابتدا با روشی توصیفی، مهم‏ترین رویکردهای استعاری در معناداری گزاره‌های دینی بررسی می‏گردد و درنهایت با روشی تحلیلی به این ارزیابی کلی خواهیم رسید که در این رویکردهای استعاری به معناداری ملاک روشن و دقیقی برای تمایز بخش‎های استعاری از غیر استعاری گزاره‎های دینی ارائه نشده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating metaphorical approaches in the meaning of religious propositions

نویسندگان [English]

 • morteza mezginehad 1
 • Masoumeh Moradi 2
1 Associate Professor at “the Philosophy and Theology Department” in Birjand University.
2 M.A of Philosophy and Theology Department of Birjand University.
چکیده [English]

Discussing the language of religion and it’s nature is one of the most important issues in the field of philosophy of religion. In this article, religious propositions mean all religious categories that include the subject and the predicate of the proposition. Some consider religious propositions to be meaningless and sme consider religious propositions to be meaningful, although there are different views on the type of presentation of meaning, those who consider the language of religion to be meaningful, sometimes consider the entire language of religion and sometimes a part of it to be symbolic and metaphorical. Therefore, the subject of metaphor has a direct effect on the understanding of the Qur'anic verses and their interpretation; According to which, many significant problems will be solved. The method of this research is descriptive and analytical. First, with a descriptive method, the most important metaphorical approaches in the meaningfulness of religious propositions are examined, and finally, with an analytical method, we will reach this general evaluation that in these metaphorical approaches to meaningfulness, is not provided a clear and precise criterion for distinction between metaphorical and non-metaphorical parts of religious propositions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metaphor
 • Meaningfulness
 • Religious Propositions
 • Allegory
 • Symbol
 1. اسـتیس، والتـر ترنـس؛ زمـان و سـرمدیت؛ ترجمه احمدرضـا جلیلـی؛ تهـران: دانشـگاه ادیـان و مذاهـب، 1388.
 2. پترسون، مایکل و دیگران؛ عقل و اعتقاد دینی؛ ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی؛ چ3، تهران: طرح نو، 1376.
 3. حسینی، سیداکبر؛ «نظریه تمثیلی آکویناس در زبان دین»، معرفت؛ ش111، 1385.
 4. دادبه، فرزانه. دایره المعارف بزرگ اسلامی؛ ج13، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 1367.
 5. دهخدا، علی اکبر.؛ لغت‌نامه دهخدا؛ تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377.
 6. رهبری، مسعود، فروغ‎السادات رحیم‏پور و قاسم کاکایی؛ «هویت استعاری الهیات از دیدگاه ونسان برومر»، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز؛ ش2، 1397، ص71-92.
 7. ساجدی، ابوالفضل؛ فلسفه زبان دینی؛ قم: نشر ادیان، 1393.
 8. سجادی، سیدجعفر؛ فرهنگ معارف اسلامی؛ تهران: دانشگاه تهران، 1373.
 9. عسکری یزدی، علی و مسلم احمدی؛ «تبیین و نقد نظریه نمادین پل تیلیش»، مجله تخصصی فلسفه دین؛ ش3، 1393، ص533-566.
 10. علی‏زمانی، امیرعباس؛ زبان دین؛ قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات، 1375.
 11. محمدرضایی، محمد و دیگران؛ «علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن»، پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن؛ ش4، 1393، ص95-114.
 12. محمدی، حمید؛ آشنایی با علوم بلاغی؛ چ7، قم: مرکز نشر هاجر، 1387.
 13. معین، محمد.؛ فرهنگ فارسی معین؛ قم: نشر بهزاد، 1382.
 14. مهدوی‎نژاد، محمدحسین و معصومه سالاری‎راد؛ «زبان دینی از منظر استیس با تأکید بر مبانی معرفت‌شناختی آن»، پژوهش‌نامه فلسفه دین؛ ش2، 1393، ص200-220.
 15. مهدوی‎نژاد، محمدحسین و دیگران؛ «نقش بلیک در فلسفه اخلاق هیر»، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه اخلاق؛ 1391، ص117-132.
 16. نصیری، علی؛ «قرآن و زبان نمادین»، معرفت؛ ش35، 1379، ص25-43.
 17. هیک، جان؛ فلسفه دین؛ ترجمه بهزاد سالکى؛ تهران: هدى، 1376.
 18. Antony Flew, R. M. Hare, and Basil Mitchell; " Theology and Falsification", in Basil Michell (ed) ; The Philosophy of Religion; Oxford University Press, 1971, pp.13-22.
 19. Aquinas Saint Thomas; Translate Pegis, A. C. , 2021, https: //isidore. co/aquinas/ContraGentiles1. htm.
 20. Aquinas, St. Thomas; Summa Contra Gentiles; New York: Hanover House, Edited with English, especially Scriptural references, updated by Joseph Kenny, O. P, 1957.
 21. Aquinas, T. ; The Summa Theologica (Benziger Bros. edition, 1947) ; Christian Classics Ethereal Library, 1998.
 22. Augustine, S. ; On Christian Teaching; Oxford University Press, USA, 1999.
 23. Braithwaite, Richard; “An Empiricist View of the Nature of Religious Beliefs”, in Philosophy of Religion; ed by Basil Mitchell; Oxford University Press, 1971.
 24. Brummer, Vincent; The Model of Love: A Study in Philosophical Theology; London: Cambridge University Press, 1993.
 25. Hick, John; The Rainbow of Faiths: Critical Dialogues on Religious Pluralism; London: SCM Press LTD, 1995.
 26. Lucas Siorvanes; “Neoplatonism”, in: Routledge Encyclopedia of Philosophy; London and NewYork, Routledge, 1998.
 27. Ogden, C. K. , & Richards, I. A. ; The meaning of meaning: A study of the influence of thought and of the science of symbolism; 1923.
 28. Owen, H. P. ; Concepts of Diety; London: Macmillan, 1971.
 29. Tillich, P. ; “The meaning and justification of religious symbols”, Volume 4/ Band 4 Writings, 1961, in the Philosophy of Religion/ Religionsphilosophische Schriften edited by John P. Clayton, Berlin, Boston: De Gruyter, 2020, pp.415-420.
 30. Tillich, Paul; Theology of Culture; Robert C. Kimball (ed.) ; New York: Oxford University Press, 1959.
 31. Tillich, Paul; ‘Religious Language as Symbolic’, in Philosophy of Religion; Selected Readings, NewYork: Oxford University Press, 1996.
 32. Tillich, Paul; ‘The Religious Symbol’, Daedalus; Vol. 87, No. 3, 1958..
 33. Tillich, Paul; Dynamics of faith; New York university, 1957.
 34. Tillich, Paul; “The religious symbol”, in Sidney Hook ed "Religious Experience and Trough"; New York university, 1961, pp.301-303.