کارویژه‏ های نظام سیاسی اسلام در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. poor657@gmail.com

چکیده

کارکرد نظام سیاسی از منظر علامه طباطبایی در سه محور نهاد رهبری و مرکز تصمیم ‏گیری نظام سیاسی، سپس دامنه و قلمرو قدرت در بخش حوزه عمومی و خصوصی و سرانجام شیوه و جهت جریان قدرت در نظام سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد. در محور اول نقش رهبری و مرکز تصمیم‌گیری است که از نظر علامه حاکم و رهبر جامعه در امور داخلی و خارجی نظام سیاسی تصمیم‌گیرنده نهایی است؛ ولی شور و مشورت با مردم قبل از تصمیم‏ گیری جنبه الزام‏ آوری دارد. محور دوم دامنه و قلمرو قدرت است که در دولت اسلامی فقط محدود به حوزه عمومی است و محور سوم شیوه و نوع جریان قدرت در نظام سیاسی است که از پایین به بالاست؛ یعنی نقش مردمی و حضور آنان در قدرت محسوس است. هر سه این امور اساسی در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی مطرح و نظریه ایشان در مورد کارویژه‌های نظام سیاسی اسلام، تحلیل و تبیین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Special Functions of the Political System of Islam according to the Political Though of Allameh Tabataba'i

نویسنده [English]

  • Masoud Pourfard
Assistant professor and faculty member at (IICT) the Islamic Research Institute for Culture & Though Qom, Iran
چکیده [English]

The function of Islam's political system may be investigated, from Allameh Tabataba'i's perspective, in three following basic fields: the institution of leadership and the center of decision making of the political system; the domain of authority in the public and private fields; and finally the method and direction of the application of authority in the political system. The first point is the role of leadership and the center of decision making, in which Allameh believes the leader and ruler of the society is the final decision maker in internal and external affairs but it is necessary to consult people before decision making. The second point is the domain of authority which is restricted to the public matters in an Islamic government. And the third point is the method and the application of authority in the political system which is upward; meaning the role of people and their presence in authority is sensible. The three above main points are posed in the political thought of Allameh Tabataba'i and his theory on the special functions of Islam's political system is analyzed and explained

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: special functions of political system
  • leadership and the center of decision making
  • the domain of authority
  • application of authority