مرگ‌اندیشی از منظر اروین یالوم و تأثیر آن بر معنابخشی به زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دین دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشیار گروه فلسفه دین دانشکده الهیات دانشگاه تهران ، تهران، ایران

3 دانشیار گروه فلسفه دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور اصفهان، ایران

4 دانشیار دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور اردبیل

چکیده

شیوه مواجهه آدمی با مقوله مرگ تأثیر شگرفی بر شیوه زیستن او دارد به‌گونه‌ای‌که می‌تواند انسان را به سوی زندگی اصیل و معنادار سوق دهد یا موجب یأس، ناامیدی و پوچی و بی‌معنایی زندگی باشد. در این مقاله ما با تأکید بر آرای یالوم به بررسی تأثیر مرگ‌اندیشی بر معناداری یا بی‌معنایی زندگی آدمی می‌پردازیم. رویکرد یالوم در این باب متأثر از برخی فیلسوفان اگزیستانس است. یالوم تلاش می‌کند به ما بیاموزاند چگونه با خیره‌شدن به مرگ و پذیرفتن واقعیت آن از زندگی تکراری و ملال‌آور هر روزی فاصله بگیریم. در پایان مقاله برخی از ملاحظات انتقادی در باب دیدگاه یالوم مطرح می‌شود . اساسی‌ترین ملاحظه این است که مرگ‌آگاهی گرچه به عنوان یک نوع آگاهی می‌تواند شرط لازم برای رسیدن به معنا باشد، ولی هرگز شرط کافی نیست. ضرورت و نگاه مثبت انسان به شرایط زندگی پس از مرگ می‏تواند موجب نوعی خوش‌بینی و امید نسبت به آینده زندگی باشد که چنین خوش‌بینی شرط معناداری زندگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thanatopsis from the View of Irvin Yalom and Its Effect on meaning fullness to Life

نویسندگان [English]

 • zahrasadat hashemi 1
 • amir abbas alizamani 2
 • mahdi zamani 3
 • v kh 4
1 دانشجوی دکتری فلسفه دین دانشگاه پیام نور تهران
2 Theology faculty,Assiciate professor of the department of religen philosophy,Tehran university,Tehran, Iran
3 Theology faculty,Associate professor of the department of philosophy,Payame Noor university,Esfahan,Iran
4 دانشیار دانشکده الهیات، دانشگاه پیام نور اردبیل
چکیده [English]

Human's confrontation with death greatly effects on his/her method of life which can either impel human to a meaningful and real life or make him/her feel hopeless, disappointed, and absurd and lead to meaninglessness of life.
I will investigate the effect of thanatopsis [thinking of death] on meaningfulness or meaninglessness of life, emphasizing on the views of Irvin Yalom. Yalom's approach in this regard is affected by some existentialist philosophers.
Yalom tries to teach us how we can avoid having a repetitive and annoying everyday life by staring at death and accepting its reality. Some critical considerations on Yalom's view are mentioned at the end of this article. The main consideration is as follows: although awareness of death is an awareness which is necessary for finding the meaning [of life], but it is never sufficient. Human's positive view of the life after death can create a kind of optimism and hope to the future of life and such optimism is required for the meaningfulness of life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Death
 • Thanatopsis
 • Meaning of life
 • Yalom
 • Existentialism
 1. اکبرزاده، فریبا؛ مرگ و معنای زندگی در اندیشه مولوی و هایدگر؛ چ1، تهران: نشر یار دانش، ۱۳۹۴.
 2. جاسلسن، روتلن؛ اروین یالوم؛ ترجمه سپیده حبیب؛ چ1، تهران: نشر دانژه، ۱۳۹۰.
 3. مظفری ورسی، محمدحیدر؛ مرگ‌اندیشی درآموزه‌های اسلامی؛ چ1، تهران: انتشارات کتاب نشر، ۱۳۹۲.
 4. نیچه، فردریش؛ چنین گفت زرتشت؛ ترجمه داریوش آشوری؛ تهران: نشر آگاه، ۱۳۸۳.
 5. ـــــ؛ این است انسان؛ ترجمه سعید فیروزآبادی؛ تهران: نشر جامی، ۱۳۹۰.
 6. ـــــ؛ حکمت شادان؛ ترجمه جلال آل‌احمد و دیگران؛ تهران: نشر جامی، ۱۳۸۸.
 7. ـــــ؛ انسانی زیادی انسانی؛ ترجمه ابوتراب سهراب و محمد محقق نیشابوری؛ تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۷.
 8. ـــــ؛ فردریش نیچه و گزین‌گویه‌هایش؛ ترجمه و تدوین پریسا رضایی و رضا نجفی؛ تهران: انتشارات مروارید، ۱۳۸۱.
 9. هایدگر، مارتین؛ هستی و زمان؛ ترجمه سیاوش جمادی؛ تهران: نشر ققنوس، ۱۳۸۶.
 10. یالوم، اروین؛ روان‌درمانی اگزیستانسیال؛ ترجمه سپیده حبیب؛ تهران: نشر نی، ۱۳۹۰.
 11. ـــــ؛ دژخیم عشق؛ ترجمه مهشید یاسایی؛ چ2، تهران: نشر آزمون، ۱۳۸۸.
 12. ـــــ؛ مامان و معنای زندگی؛ ترجمه سپیده حبیب؛ چ5، تهران: نشر قطره، ۱۳۹۱.
 13. ـــــ؛ موهبت روان‌درمان‌گری؛ ترجمه مهشید یاسایی؛ چ2، تهران: نشر ققنوس، ۱۳۹۰.
 14. ـــــ؛ خیره به خورشید؛ ترجمه مهدی غبرایی؛ چ3، مشهد: نیکو نشر، ۱۳۹۱
 15. Bowlby, J. A.; Secure base: Parent-child attachment and healthy human development; New York, NY: Basic Books, 1988.
 16. Glenn Gray, J.; “Idea of Death in Existentialism”, Journal Philosophy; Vol.48, NO.5, 1951.
 17. Heidegger, M.; Being and time; London, England: Blackwell, 1962.
 18. Josselson, R, Irvin D.; Yalom: On psychotherapy and the human condition; New York, NY: Jorge Pinto, 2008.
 19. Karasu, B. T.; Response to Irvine Yalom; American Journal of psychotherapy, 56 (3), 2002, pp.317-321.
 20. Klein, M.; A contribution to the theory of anxiety and guilt; International journal of psychoanalysis, (29), pp.114-23, Retrieved from PEP database.
 21. Plato; Phaedo; Translated by David Gallop; Clarendon Press Oxford, 1977.
 22. Spinelli, E.; Existential psychotherapy; Ana`lise Psicolo`gi ca, 2006, pp.311-321.
  1. Wittgenstein, Ludwig, Tractatus; Logico-Philosophicus; New York, HARCOURT,BRACE & COMPANY,INC.1922.
 23. Yalom, I. D.; Existential psychotherapy; New York, NY: Basic Books, 1980.
 24. _____; Staring at the sun; San Francisco, Ca: Jossey-Bass, 2008.
 25. _____; The gift of therapy; New York, NY: Harper Collins, 2002.
 26. _____; Love`s executioner and other tales of psychotherapy; NewYork, NY: Basic Book, 1989.
 27. _____; Momma and the meaning of life; New York, NY: Basic Books, 1999.