دوره و شماره: دوره 23، شماره 88، مرداد 1397، صفحه 1-261 
مرگ‌اندیشی از منظر اروین یالوم و تأثیر آن بر معنابخشی به زندگی

صفحه 121-150

زهراسادات هاشمی؛ امیر عباس علی زمانی؛ مهدی زمانی؛ ولی اله خوش طینت


مهارت‌های تفکر هنرمند در ارتقای حسن‌بینی با بهره‌مندی از آیات قرآن

صفحه 151-173

مهناز احتشامی؛ فرهنگ مظفر؛ احمد امین پور؛ احمدرضا اخوت