بررسی و نقد شر و رابطه آن با وجود خدا از نگاه جان هیک، آگوستین و تئودیسه ایرنائوسی (با تکیه بر کتاب شر و خدای عشق جان هیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران.

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول).

چکیده

از دیدگاه جان هیک شر امری وجودی است و برای توجیه و تعریف آن، نظریه عدل الهی ایرنایوسی را بیان و صورت جدیدی را به آن بخشیده است. آرا و نظریات متنوعی درباره مسئله وجود خداوند، شر و خیر بیان شده است. برخی وجود شر را مهم­ترین و یگانه عامل انکار وجود خداوند می­دانند و برخی از دینداران دیدگاه­شان بر خلاف آنهاست. آنچه در این پژوهش به آن پرداخته می­شود، بررسی و نقد مسئله متافیزیکی شر و رابطه آن با وجود خدا است. در این مهم تمرکز ما بر پاسخ‏های جان هیک به مسئله شر است؛ ازاین‏رو بر آن‏ایم گزارشی از اصول شر و خیر از نگاه جان هیک ارائه دهیم تا پاسخ‌گوی این پرسش اصلی باشیم «که جایگاه شر در ساختار علّی آفرینش چه می‏تواند باشد». هدف از این نوشتار آن است که بیان کنیم که در آفرینش جهان توسط خداوند و وجود شرور در جهان تناقضی حاصل نیست و خداوند علت شرور نیست و همچنین وجود مسئله شر بر مبنای ضرورت و مشیت الهی است؛ اما از نگاه هیک مصلحت وجود شر برای ما قابل درک نیست و این یک امر رازآلود برای بشر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation and Criticism of [the Matter of] Evil and Its Relation with God's Existence from the Perspective of John Hick, Augustine and Theodicy of Irenaeus with an Emphasis on John Hick's book 'Evil and the God of Love'

نویسندگان [English]

 • m m 1
 • leila roostaei 2
1 استاد گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران.
2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور(نویسنده مسئول).
چکیده [English]

John Hick believes Evil is an existential matter and has explained the Theodicy to justify and define it which gives it a new form. There are various views and theories about the existence of God, evil and good. Some believe the existence of evil is the most important and the single factor which causes the denial of God and some believers disagree. The metaphysical matter of evil and its relation with God's existence is discussed and criticized in this article. I will focus on John Hick's answer to the matter of evil; therefore I will present a report of the principles of evil and good from the perspective of John Hick to find the answer to this question: "what is the role of evil in the causal structure of universe". The purpose of this writing is to explain that there is no contradiction between the creation of the world by God and the existence of evils, and God is not the cause of evils and also the existence of evil is based on the Divine providence and necessity; but John Hick says we cannot understand the expediency of existence of evil and this is a mysterious matter for human.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: God
 • Theory of Divine justice
 • Ethical evils
 • Natural evils
 • Theory of Divine justice based on education of the soul
 • John Hick
 1. اکرمی، امیر؛ واقع نمایی زبان دین از دیدگاه هیک؛ استاد راهنما دکتر مصطفی محقق داماد؛ انجمن حکمت و فلسفه، 1389.
 2. آگوستین؛ اعترافات قدیس اگوستین؛ ترجمه سایه میثمی؛ تهران: دفترنشروپژوهش سهروردی، 1387.
 3. ـــــ ؛ شهرخدا، عقاید دینی؛ ترجمه حسین توفیقی؛ قم نشر ادیان و مذاهب قم، 1391.
 4. ـــــ؛ اعترافات؛ ترجمه افسانه نجاتی؛ تهران: نشر پیام امروز، 1382.
 5. باباپور، صغری؛ بررسی شرور از دیدگاه حکمت متعالیه؛ با راهنمایی محمدجواد رضایی، تربیت معلم، 1384.
 6. بهرامی، محمد؛ «خیر و شر در منظر علامه­ طباطبایی»، فرهنگ اسلامی؛ ش48، 1385.
 7. پلانتینگا آ.؛ فلسفه دین (خدا، اختیار و شر)؛ ترجمه محمد سعیدی مهر؛ قم: مؤسسه فرهنگی طه، 1384.
 8. پترسون مایکل؛ عقل و اعتقاد دینی؛ ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی؛ تهران: انتشارات طرح نو، 1376.
 9. رضایی، مهین؛ تئودیسه و عدل الهی؛ تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی 1380.
 10. کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید)؛ چ2، ویلیام گلن، هنری مرتن، فاضل خان همدانی ؛ تهران: انتشارات اساطیر، 1383.
 11. مصباح یزدی؛ محمدتقی؛ آموزش فلسفه؛ تهران، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1389.
 12. مکی جی. ال.؛ کلام فلسفی (مقاله شر و قدرت مطلق)؛ ترجمه ابراهیم سلطانی و احمد نراقی؛ تهران: مؤسسه فرهنگی صراط؛ 1374.
 13. نوش­آبادی، اکرم؛ خدای­ عشق و مسئله شر؛ چ1، قم: نشر طه، 1395.
 14. هیک، جان؛ «صورتی بر بی صورتی»، ترجمه جلال توکلیان؛ نشریه مدرسه؛ ش2، پاییز 1384.
 15. ـــــ؛‌ فلسفه دین؛ ترجمه بهرام راد؛ تهران: انتشارات بین المللی الهدی، 1376.
 16. پویا، اعظم (گردآورنده)؛ مجموعه مقالات معنای زندگی؛ تهران: نشر ادیان، 1382.
 17. وحیدی، معصومه؛ پایان‏نامه دکتری با عنوان «مقایسۀ راه حل مسئله شر از دیدگاه جان هیک و علامه طباطبایی»، با راهنمایی دکتر مهدی دهباشی و مسعود شانظری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان، 1390.
  1. Hich, John; Evil and god of Love; New York: Palgrave Mecmillan, 2007.
  2. _____;Between faith and Doubt; pelgravemacmilan, London, palgrave macmillan, 2010.
  3. _____; philosophy of Religion; printed in the united states of America, fourthEdition, 1983.
  4. _____; God has Many Names; London: Macmillian‚1980.
  5. _____; An Interpretation of Religio: Human Response to the Transcendent; NewHaven and London‚Yale University press‚1989.
  6. _____; the Metaphorof God Incarnate; USA‚ Westminster John Knox press ‚2006.
  7. _____; God an the Universe of faiths; USA‚ one world publication ‚1994.
  8. Hick, john; “D. Z. Phillips on god and evil”, Religious Studies; No.43; Cambridge university, 2007.
  9. Irenaeus, the demonstrasion of the apostolic preaching, edited by robinson Armitage; published by macmillan, creastian classic library, 1920.
  10. St. Augostin; “Enchiridion: On Faith. Hope and Love”; translated by Albert C. Outler/ MCMLV, 1955.