پدیدارشناسی؛ تنها روش هرمنوتیک فلسفی و نقد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

هستی­شناسی بنیادین هایدگر مبنای فلسفی هرمنوتیک فلسفی گادامر است. روش هایدگر در فلسفه بنیادین و در نتیجه روش گادامر در هرمنوتیک فلسفی- به تصریح خودشان- تنها پدیدارشناسی وجودی است. از این جهت در هرمنوتیک فلسفی مفاهیمی همچون حقیقت، وجود، فهم، معنا، جهان و... با رویکردی پدیدارشناختی بازتعریف شده­اند و از این جهت استعمال این واژگان در این هرمنوتیک و فلسفه با استعمالشان در دیگر هرمنوتیک‏ها و فلسفه­هایی که روششان پدیدارشناسی نیست، کاملاً متفاوت است. اما نکته اینجاست که پدیدارشناسی وجودی دچار نقدهای بنیادینی است که آن نقدها سبب می­شود هم هستی­شناسی بنیادین هایدگر و هم هرمنوتیک فلسفی گادامر دچار بحران جدی شود؛ زیرا پدیدارشناسی از اساس ایجاد شد تا تطابق عین و ذهن را حل کند؛ ولی عملاً ناکام ماند و با بازتعریف‏هایی که از مفاهیم بنیادی کرد، تنها صورت مسئله را پاک نمود و در نتیجه نمی­تواند نقطه تکیه­گاهی مناسب برای هرمنوتیک فلسفی فراهم کند. دیگر اینکه پدیدارشناسی به دلیل اینکه نهایتاً مبتنی بر فرد است و دایره تأثیر آن تنها در خصوص ظهوراتی است که برای مفسر ایجاد می­شود، به نسبی­گرایی و حتی ایدئالیسم منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenology; the Only Method of Philosophical Hermeneutics and its Criticism

نویسنده [English]

 • masoud fayazi
Assistance Professor at "Logic of understanding of religion Department" of the Islamic Research Institute `for Culture and Thought (IICT).
چکیده [English]

Heidegger's fundamental ontology is the philosophical basis of Gadamer's philosophical hermeneutics. The Heidegger's Method in Fundamental Philosophy and consequently the Gadamer's Method in Philosophical Hermeneutics -in their own words – is only existential phenomenology. Hence in philosophical hermeneutics concepts such as truth, existence, understanding, meaning, world, etc. are redefined with a phenomenological approach, and for this reason The use of these words in this hermeneutics and philosophy is quite different from their use in other hermeneutics and philosophies whose method is not phenomenological. But existential phenomenology has some fundamental criticisms of it that those criticisms cause both Heidegger's fundamental ontology and Gadamer's philosophical hermeneutics to be in serious crisis. Because phenomenology was created from the ground up to solve the corresponding of the object and the mind, but in fact failed in this solution and by the redefinitions of the fundamental concepts only wiped out the problem, as a result, it cannot provide a suitable starting point for philosophical hermeneutics. Secondly, phenomenology because it is ultimately Person-based and sphere of its influence is only about the appearances that are made for the interpreter, It leads to relativism and even idealism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Heidegger
 • Gadamer
 • Phenomenology
 • Philosophical Hermeneutics
 • Methodology
 1. احمدی، بابک؛ هایدگر و پرسش بنیادین؛ ‌چ3، تهران: نشر مرکز، 1384.
 2. اشمیت، لارنس کی؛ درآمدی بر فهم هرمنوتیک؛ ترجمه بهنام خداپناه؛ چ2، تهران: انتشارات ققنوس، 1395.
 3. پروتی، جیمز ال؛ پرسش از خدا در تفکر مارتین هایدگر؛ ترجمه محمدرضا جوزی؛ چ1، تهران: انتشارات ساقی، 1379.
 4. پالمر، ریچارد؛ علم هرمنوتیک؛ ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی؛ چ7، تهران: انتشارات هرمس، 1391.
 5. جمادی، سیاوش؛ زمینه و زمانه پدیدارشناسی: جستاری در زندگی و اندیشه‌های هوسرل و هایدگر؛ چ1، تهران: ققنوس، 1385.
 6. دارتیگ، آندره؛ پدیدارشناسی چیست؛ ترجمه محمود نوالی؛ چ6، قم: انتشارات سمت، 1391.
 7. ریخته‌گران، محمدرضا؛ پدیدارشناسی و فلسفه‌های اگزیستانس؛ چ1، تهران: انتشارات بقعه، 1380.
 8. عرب‌صالحی، محمد؛ فهم در دام تاریخی‌نگری؛ چ1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1389.
 9. واعظی، احمد؛ درآمدی بر هرمنوتیک؛ چ3، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1385.
 10. هایدگر، مارتین؛ مسائل اساسی پدیدارشناسی؛ ترجمه پرویز ضیاء شهابی؛ چ1، تهران: انتشارات مینوی خرد، 1392.
 11. ـــــ؛ متافیزیک چیست؛ ترجمه سیاوش جمادی؛ چ3، تهران: انتشارات ققنوس، 1385.
 12. ـــــ؛ هستی و زمان؛ ترجمه عبدالکریم رشیدیان؛ چ4، تهران: نشر نی، 1389.
  1. Heidegger, Martin; On Time and Being; New York: HARPER TORCHBOOKS, 1972.
  2. _____; Through Phenomenology to Thought; SpringerScience+Business Media Dordrecht, 1961.
  3. _____; BEING AND TIME; Blackwell PublishersLtd, 1962.
  4. _____; On The Way To Language; NEW YORK: HARPER & ROW, PUBLISHERS,1971.
  5. Schmidt , Lawrence; understanding hermeneutics, by Routledge, LONDON & NEW YORK, 2014.
  6. Guignon, Charles B.; The Cambridge Companion to HEIDEGGER; First published, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1993.
  7. Gadamer, Hans-Georg; Truth And Method (a); continuum, LONDON & NEW YORK, 2006.
  8. Gadamer, Hans-Georg; Truth And Method (b); Bloomsbury Academic, 2013.
  9. Wachterhauser, Brice r.; What Is Truth; published in Hermeneutics And Truhth, THE UNITED STATES OF AMERICA, Northwestern University press, 1994.