دوره و شماره: دوره 24، شماره 93، آبان 1398، صفحه 1-226