نقش مبانی فلسفه دین قاره‌ای در معرفت دینی و چالش‌ها و پیامدهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.

2 دانشیارگروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

چکیده

فلسفه قاره‌ای امروزه به نهضت‌های فلسفی پدیدارشناسی، اگزیستانسیالیسم، هرمنوتیک، پست‌مدرنیسم و فمینیسم اشاره دارد. در اندیشه پست‌مدرن با عنوان نحله‌ محوری فلسفه دین قاره‌ای، عدم قطعیت، اصل اساسی بوده و نسبیت‌گرایی، تاریخ‌مندی معنا و برساختگی معنا، به عنوان بازتاب‌های فلسفی آن شناخته می‌شوند. مواجهه معرفت دینی با این بازتاب‌ها، در قوالبی بروز و پیامدهایی بر معرفت داشته است. بر این اساس بیان جایگاه اندیشه پست‌مدرن در فلسفه دین قاره‌ای و گفت‌وگوی پست‌مدرنیسم با معرفت دینی، چالش‌ها و پیامدهای برآمده‌ی از این گفت‌‌وگو و در نهایت، چگونگی نقش آفرینی اسلام شیعی در این دوره، موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. در این خصوص با ترسیم جایگاه اندیشه پست‌مدرن در فلسفه دین قاره‌ای، تبیین وجوه مثبت و منفی چالش‌ها، پیامدها و اثرات این اندیشه بر معرفت، پیشنهادهایی برای نقش‌آفرینی ارائه می‌شود.
مقاله حاضر با کاربست روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که مزیت‌ها و معایب اندیشه پست‌مدرن برای معرفت دینی چیستند و نقش‌آفرینی اسلام در جهان چسان باید باشد؟
نتیجه آنکه:

وجوه مثبت اندیشه پست‌مدرن می‌تواند به مثابه یک تسهیل گر برای معرفت دینی ایفای نقش کند؛
با نوفهمی و نوآوری در دین‌پژوهی و اعتبار بخشی به دیگری‌ها می‌توان امیدوار به ارائه نقشی درخور در دوران سیطره نیهیلیسم شد؛
فلسفه دین با مطالعه سنت، شرایط تاریخی ا ی که بر معرفت دینی تأثیر می گذارد، بشناسد؛
فلسفه دین به تأثیرگذاری ایده ها بر اعمال زندگی بنگرد؛
برای فهم متون دینی باید با تفاهم بین الاذهانی در پی تعالی فهم باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Foundations of Continental Philosophy of Religion in Religious Knowledge and its Challenges, Consequences and Future

نویسندگان [English]

 • Mahdi Rahimi 1
 • Alireza Ghaemi nia 2
1 PhD Student of Future Studies of the Supreme National Defense University.
2 Associate Professor at “The Epistemology and Cognitive Sciences Department” in Research Institute for Islamic Culture and Thought‎ (iict)‎.
چکیده [English]

Continental philosophy today refers to the philosophical movements of phenomenology, existentialism, hermeneutics, postmodernism and feminism. Uncertainty is the basic principle in postmodern thought, with the title of continental philosophy of religion, and relativism, historicity of meaning, and construction of meaning are known as its philosophical reflections. The confrontation of religious knowledge with these reflections has had consequences on knowledge in various forms. Based on this, the statement of the place of postmodern thought in the continental philosophy of religion and the dialogue of postmodernism with religious knowledge, the challenges and consequences arising from this dialogue and finally, the role of Shia in this period, constitute the main topic of this article. In this regard, by delineating the place of postmodern thought in the continental philosophy of religion, explaining the positive and negative aspects of the challenges, consequences and effects of this thought on knowledge, suggestions for role-playing are presented. Using the descriptive-analytical method, this article seeks to answer the question: what are the advantages and disadvantages of postmodern thought for religious knowledge and how should the role of Islam in the world be? The result is that: the positive aspects of postmodern thought can play a role as a facilitator for religious knowledge; with new understanding and innovation in the study of religion and giving credit to others, we can hope to provide a suitable role in the era of nihilism; the philosophy of religion, by studying the tradition, should know the historical conditions that affect religious knowledge; the philosophy of religion looks at the influence of ideas on the actions of life; In order to understand religious texts, one must seek the excellence of understanding with intersubjective understanding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Philosophy of Religion
 • Postmodernism
 • Religious Knowledge
 • Relativity
 • Futurism
 • ابوزید، نصرحامد، ترجمه یوسفی اشکوری و جواهرکلام، محمد (1383)، نقد گفتمان دینی، تهران: یادآوران.
 • بشیریه‌، حسین، (1374)، جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌، تهران: نشر نی.‌
 • جبرئیلی، محمدصفر (1387)، فلسفه دین و کلام جدید، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • جهرمی، محمدرعایت (1391)، فلسفه زبان قاره ای و فرهنگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • حسینی قلعه بهمن، سید اکبر (1390)، واقع‌گرایی دینی در قرن بیستم، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 • حقدار، علی اصغر (1382)، پرسش از انحطاط ایران، تهران: کویر.
 • داوری اردکانی ، رضا (1391)، وضع کنونی تفکر در ایران، تهران: سروش، چاپ سوم.
 • داوری اردکانی، رضا (1378)، سیر اجمالی در اندیشه پست مدرن، تهران، نشر فرهنگ اسلامی.
 • ربانی گلپایگانی، علی (1380)، معرفت دینی از منظر معرفت شناسی، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
 • سبحانی، جعفر و واعظی، احمد (1379)، هرمنوتیک دینی، قبسات، شماره 17، 12-32.
 • سروش، عبدالکریم (1375)، قبض و سبط تئوریک شریعت، تهران: مؤسسه فرهنگى صراط، چاپ پنجم.
 • شاکرین، حمیدرضا (1390)، مبانی و پیش انگاره های فهم دین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • شرت، ایوان، ترجمه جلیلی، هادی (1387)، فلسفه علوم اجتماعی قاره‌ای، تهران: نشر نی.
 • عبدالکریمی، بیژن (1387)، ما و جهان نیچه‌ای، تهران: نشر علم.
 • علی‌تبار، رمضان (1389)، فهم دین، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • قره‌باغی، علی اصغر (1380)، تبارشناسی پست مدرنیسم، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
 • کیوپیت، دان، ترجمه کامشاد، حسن، (1376)، دریاى ایمان، تهران: طرح نو.
 • کاشفی، محمدرضا (1378)، ‌نسبیت‌ فرهنگی‌‌(مبانی‌ و نقدها)، قبسات، دوره 4، شماره 14، 76-98.
 • گنجی، اکبر (1375)، سنّت، مدرنیته، پست‌مدرن، تهران: مؤسسة فرهنگی صراط.
 • لایون، دیوید، ترجمه حکیمی، محسن (1380)، پسامدرنیته، تهران: آشتیان.
 • مجتهد شبسترى، محمد (1375)، هرمنوتیک کتاب و سنت، تهران: طرح نو.
 • محمدرضایی، محمد (1379)، نگاهی به پلورالیسم معرفتی، قبسات، شماره 18، 3-7.
 • مورنی، جوی، ترجمه پارسا، مهرداد (1397)، فلسفه قاره‌ای و فلسفه دین، تهران: کتاب طه.
 • هادوی‌تهرانی، مهدی (1377)،‌ مبانی‌ کلامی‌ اجتهاد، قم: مؤ‌سسه‌ فرهنگی‌ خانه‌ خرد.
 • Clouser, R., (1996). A Critique of Historcism , The College of New Jersey. Reprinted in Contemporary Reflections on the Philosophy of Herman Dooyeweerd,edited by DFM Strauss and EM Botting, Edwin Mellen press. 2000 .available at:www.freewebs.com(3/5/2004).
 • Cohen, S., (1998). Scepticism. Routledge Encyclopedia of Philosophy, Taylor and Francis.
 • Dostal, Robert J., (2002). The Cambridge Companion to Gadamer. Combridge University Press.
 • Gadamer, Hans-George., (1994). Truth and Method, Translated by: Joel Weinsheimer G. Marshal, New York.
 • Knepper, Timothy D., (2013). The ends of Philosophy of Religion: Terminus and telos, Palgrave Macmillan, New York.
 • Murphy, Nancy., (1997). Anglo - American Postmodernity. Westview Press.
 • Page, Carl., (1995). Philosophical Historicism and the Betrayal of First Philosophy. Pennsylvania State university Press.
 • Trakakis, N., (2011). The ends of Philosophy of Religion. 69(1), 57-61.
 • Wildman, Wesley J., (2010). Religious Philosophy as Multidisciplinary Comparative Inquiry: Envisioning a Future for the Philosophy of Religion. New York: SUNY Press.
 • Wittgenstein, Ludwig., (1998). Philosophical Investigations, Blackwell.