دوره و شماره: دوره 28، شماره 107، اردیبهشت 1402، صفحه 5-200 (بهار 1402) 
تحلیلِ انتقادیِ قرآنی از معادِ جسمانیِ عنصری در نگره تفکیک

صفحه 171-202

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ وحیده فخار؛ مهدی جعفری فر