تکانه‌هایی در میراث خداناباوری؛ نقدی بر رویکرد الحادی آنتونی فلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه الهیات ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران

2 دانشیار گروه الهیات ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران، دانشیار گروه فلسفه ، دانشکده ادبیات ، دانشگاه علامه

3 استادیار گروه الهیات ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران، استادیار گروه فلسفه ، دانشکده ادبیات ، دانشگاه علامه

چکیده

خداناباوری میراث دوره جدید تلقی می‌شود. هیوم را آغاز این میراث برمی‌شمارند. آنتونی فلو به رغم پنجاه سال گرایش بر الحاد، با طرح پرسشهایی در باب رنجوری این رویکرد، لرزه‌هایی بر ساختار این میراث افکنده و از امکان وجود خدا سخن گفته است. پرسشهای او در باب تشکیک مدعیات خداناباوری را نمی‌توان تنها نقض یا اشکال و امکان ردیه‌ای تلقی کرد. تکانه‌ای که وی با پرسش از امکان وجود خدا بر مبنای شالوده‌های علم در دوران آینده طرح کرد سه نتیجه به بار آورد. نخست ایجاد حفره‌ای اساسی در ادعاهای هیومی و الحاد، دوم امکان وارسی دوباره مدعیات الحاد و بازخوانی ادله خداناباوران و نقد و خدشه نظری بر آن و امکان نامدلل بودن نقض ها و ایرادها و سوم بازگشت به واخوانش صحیح و دقیق براهین خداباوران در اثبات وجود مبدئی شعورمند در خلقت جهان.
ایده اصلی نوشتار حاضر آن است تا ابتدا رویکرد و دوره نخستین دیدگاه فلو در باب عدم امکان اثبات ایجابی خداباوری مورد واگشایی قرار گرفته، سپس دستاوردهای سه‌گانه بر تکانه‌های نظری بر میراث الحاد تبیین شده و در پایان اندیشه اصلی او در دوره دوم فکری بررسی و تحلیل گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Heritage of atheism shakes; A critique of Anthony Flo’s atheistic approach

نویسندگان [English]

  • Ensiyeh Hemmati 1
  • Ghasem Purhasan 2
  • Mohammad Safehian 3
1 PhD student, Department of Theology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Theology Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Associate Professor of Philosophy Department, Faculty of Literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Theology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Literature, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Atheism is considered a legacy of the new age. Hume is considered the beginning of this legacy. Despite fifty years of atheism tendency, Antony Flew has thrown tremors into the structure of this heritage by raising questions about the suffering of this approach and has spoken about the possibility of God’s being. His questions about doubting the claims of atheism cannot be considered only as violations or fault and the possibility of refutation. The impulse that he proposed by asking about the possibility of God's being based on the foundations of science in the future produced three results. First, creating a fundamental hole in Hume's claims and atheism, secondly, the possibility of re-examining the claims of atheism and re-reading the arguments of atheists and criticizing it and the possibility of unproven of violations and objections, and thirdly, returning to the correct and accurate re-reading of the arguments of the theists in proving the being of an intelligent principle in the creation of the world.
The main idea this article is that first the approach and period of Flow’s first intellectual period regarding the impossibility of positive proof of theism is analyzed, then are explained the triple achievements on the theoretical impulses of the heritage of atheism and at the end his main thought in the second intellectual period is analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atheism
  • Arguments
  • Theism
  • Anthony Flow
  • Heritage of Atheism