دوره و شماره: دوره 28، شماره 109، آبان 1402، صفحه 5-156 (فصلنامه علمی در حوزه فلسفه دین و کلام جدید‏ سال بیست و هشتم/ شماره 109/ پاییز 1402)