دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1375 
.فلسفه دین

صفحه 36-53

رونالد هپ برن؛ همایون همتی


مفاهیم و مسائل فلسفه دین

صفحه 68-73

ـ اچ.جی. هوبلینگ؛ حمیدرضا آیت‌اللهی


نهان گرایی

صفحه 74-89

ویلیام جیمز؛ سیدذبیح‌الله جوادی


برهان تجربه دینی

صفحه 139-148

سی.دی براد؛ سیدذبیح‌الله جوادی