دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، دی 1376 
تلاقی علم و دین

صفحه 30-38

چارلز تاونس؛ فرهاد مشتاق


علم چیست

صفحه 124-131

هربرت فیگل؛ سید ذبیح‌الله جوادی