دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، دی 1381 
تفسیر عقلی روشمند قرآن

صفحه 120-133

دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی