دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، دی 1382 
قرآن و تأثیرپذیری از محیط

صفحه 31-44

محمدهادی معرفت؛ عباسعلی براتی


وحیانیت نص

صفحه 109-139

ـ حسین علوی مهر


معرفی و نقد دایره المعارف قرآن لیدن ـ

صفحه 267-285

جین دمن مک اولیف؛ محمدجواد اسکندرلو