دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، دی 1383 
چیستی فلسفه فقه

صفحه 5-20

جابر توحیدی اقدم؛ عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی


گفتمان فلسفه فقه

صفحه 21-50

عبدالحسین خسروپناه


گستره شریعت

صفحه 199-226

ابوالقاسم علیدوست