دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، مرداد 1388 
شر و اختیار

صفحه 95-120

محمد تقی سهرابی فر