نویسنده = محمدرضا اسدی
وجود تکوینی و اعتباری دین از دیدگاه استاد جوادی آملی

دوره 27، شماره 105، آبان 1401، صفحه 27-49

محمدرضا اسدی؛ فاطمه مؤیدی


بررسی تطبیقی برخی از ابعاد عشق الاهی از دیدگاه مولوی و آگوستین

دوره 23، شماره 88، مرداد 1397، صفحه 5-36

صدیقه بحرانی؛ محمدرضا اسدی


بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب کیفیت بدن اخروی

دوره 22، شماره 85، آبان 1396، صفحه 1-30

محمدرضا اسدی؛ حمیدرضا اسکندری دامنه؛ مژگان پورویسی؛ طاهره کردی