نویسنده = مهدی عباس زاده
فلسفه دین جهانی و رویکرد وجودی

دوره 27، شماره 106، بهمن 1401، صفحه 47-65

مهدی عباس زاده


علم انسان به خدا در تفکر فارابی

دوره 26، شماره 99، اردیبهشت 1400، صفحه 5-30

مهدی عباس زاده


فلسفة دین و الهیات جهانی با رویکرد اسلامی

دوره 24، شماره 91، اردیبهشت 1398، صفحه 7-30

مهدی عباس زاده


مبانی الهیات وجودگرا در تفکر مک‌کواری

دوره 21، شماره 81، آذر 1395، صفحه 151-183

مهدی عباس زاده


بررسی و نقد نظریه اشراقی علم الهی

دوره 18، شماره 70، بهمن 1392، صفحه 89-106

مهدی عباس زاده


وحی از دیدگاه مک کواری و مطهری

دوره 13، شماره 48، مرداد 1387، صفحه 119-138

مهدی عباس زاده